Lieferungen - 571493-2019

03/12/2019    S233

Polska-Bydgoszcz: Materiały medyczne

2019/S 233-571493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 158-390441)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Ujejskiego 75
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-168
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Wochna – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 – niski parter, pokój nr 018
E-mail: przetargi@biziel.pl
Tel.: +48 5236-55-135
Faks: +48 5236-55-752
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biziel.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Numer referencyjny: NZZ/06/P/19
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej, w zakresie 84 grup.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 158-390441

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Zamiast:

Wartość bez VAT: 9 294 340.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 9 264 340.00 PLN

Numer sekcji: V.2.4
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 480 000.00 PLN

Powinno być:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 526 000.00 PLN

Numer sekcji: V.2.4
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 526 000.00 PLN

Powinno być:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 450 000.00 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: