Lieferungen - 571503-2019

03/12/2019    S233

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne

2019/S 233-571503

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 197-477699)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Osetek
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
Tel.: +48 815344610

Adresy internetowe:

Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatury w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 pn

Numer referencyjny: EO/TA 2722/XCIX/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

— aparat do fototerapii dynamicznej 1,

— wózki funkcyjne 16,

— videokolposkop z funkcją archiwizacji obrazu 2,

— aparat EKG 8,

— zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów ortopedycznych 1,

— zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów ogólnochirurgicznych 2,

— łóżka pacjenta wraz z szafkami przyłóżkowymi 25,

— przenośny aparat ultrasonograficzny 1,

— pletyzmograf kabinowy całego ciała z opcją pojemności dyfuzyjnej 1,

— polisomnograf 2,

— aparat BiPAP do leczenia bezdechu w czasie snu 2,

— spirometr 1,

— tor wizyjny 1,

— zestaw urządzeń do: FESS z pompą i shaverem, rekonstrukcji oczodołu, żuchwy, sialoendoscopii, artoscopii stawu skr.-żuch., chirurgii ortognatycznej 1,

— diatermia elektrochirurgiczna wraz z oprzyrządowaniem 1,

— laser CO2 25W ze skanerem 1,

— czujnik nerwu / stymulator 1,

— napęd mikrosilnik z osprzętem 2,

— zestaw urządzeń: USG; elektroniczna opaska uciskowa; śrubokręty kątowe wraz z kontenerem do sterylizacji i przechowywania; wiertarka bezprzewodowa (poeracyjna/ambulatoryjna); wirówka PRP, PRF z podstawowym osprzętem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477699

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: