Lieferungen - 571508-2019

03/12/2019    S233

Polska-Lublin: Aparatura rentgenowska

2019/S 233-571508

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 211-515248)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: al. Kraśnicka 100
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-718
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Waligórska-Budyta
E-mail: zamowienia@szpital.lublin.pl
Tel.: +48 815374655

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.lublin.pl

Adres profilu nabywcy: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno-płucnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalis...

Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/58/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno-płucnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ – parametry techniczne oraz szczegółowe warunki gwarancji i zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ oraz zał. nr 10 do SIWZ – dotyczącym robót budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-515248

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 60

Powinno być:

Okres w dniach: 80

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: