Lieferungen - 571544-2019

03/12/2019    S233

Nederland-Elst: Software en informatiesystemen

2019/S 233-571544

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Overbetuwe
Nationaal identificatienummer: 51178567
Postadres: Dorpsstraat 67
Plaats: Elst
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6661 EH
Land: Nederland
Contactpersoon: Monique Boessenkool
E-mail: m.boessenkool@overbetuwe.nl
Telefoon: +31 140481
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.overbetuwe.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf gemeentelijke DSO-applicaties

Referentienummer: CINK717
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschikbaar stellen van software op het gebied van vergunningverlening, handhaving, mobiel toezicht en ruimtelijke ordening.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 455 000.00 EUR / Hoogste offerte: 455 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhandelingsprocedure met 1 partij.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Gemeente Overbetuwe heeft een overeenkomst met Roxit bv voor software op de gebieden vergunningverlening, handhaving, mobiel toezicht, ruimtelijke ordening, bodem en ondergrond, content management en zaakgericht werken. Door de komst van de nieuwe omgevingswet expireert de overeenkomst voor de gebieden vergunningverlening, handhaving, mobiel toezicht en ruimtelijke ordening per 31.12.2020.

In voorbereiding naar een (EU) aanbesteding en naar oordeel van de gemeente Overbetuwe is Roxit bv de enige partij die nu aantoonbaar kan voldoen aan de gestelde eisen en criteria van deze opdracht. Deze conclusie is gebaseerd op zowel deskresearch als raadpleging van diverse interne en externe deskundigen met marktkennis op het gebied van de genoemde onderwerpen. Hierbij is o.a. gebleken dat de huidige leverancier veel verder is in de ontwikkeling van genoemde aandachtsgebieden in relatie tot de nieuwe omgevingswet dan andere marktpartijen, als het gaat om schaalbaarheid en integraliteit. Roxit bv is de enige leverancier die een integrale oplossing kan aanbieden voor de betreffende gebieden.

Integraal (zaakgericht) werken op de gebieden vergunningverlening, handhaving, mobiel toezicht en ruimtelijke ordening, bodem en ondergrond is een doelstelling die naadloos aansluit bij de gewenste werkwijze van de gemeente. Daarnaast integreert deze oplossing naadloos met de huidige generiek oplossingen van de gemeente Overbetuwe op de gebieden bodem en ondergrond, content management en zaakgericht werken.

Daarbij ook nog rekening houdend dat een eventuele wisseling van software programmatuur grote consequenties en risico’s heeft voor de organisatie qua capaciteit, in onze werkwijze en daarmee ook onze extra werklast, daarbij ook nog sprake zal zijn van extra transitiekosten die een wisseling dan met zich meebrengt. Met de oplossing van Roxit B.V. kunnen de medewerkers van de gemeente Overbetuwe snel en flexibel ingezet worden voor zowel werkzaamheden die vallen onder de huidige wetgeving met de huidige oplossing als voor werkzaamheden die vallen onder de nieuwe wetgeving met de nieuwe oplossing (incl. inwerken en oefenen).

De gemeente Overbetuwe kiest ervoor om met de huidige leverancier een onderhandelingsprocedure op te starten met doel een overeenkomst te realiseren. Waarbij wordt gekozen voor een overeenkomst voor de duur van 4 jaar incl. de mogelijkheid om daarna jaarlijks te verlengen.

Mocht er toch belangstelling zijn voor deze opdracht kunt u dit kenbaar maken voor 19.12.2019 aan inkoop@overbetuwe.nl

Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervalt het recht om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanschaf gemeentelijke DSO-applicaties

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Roxit bv
Postadres: Hanzelaan 272
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8017 JJ
Land: Nederland
E-mail: info@roxit.nl
Telefoon: +31 882173217
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 455 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9008
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9008
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9008
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019