Dienstleistungen - 571771-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Gorno Sahrane: Wartung von Personenwagen

2019/S 233-571771

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Yugoiztochno darzhavno predpriyatie, TP „Darzhavno lovno stopanstvo Mazalat“
Nationale Identifikationsnummer: 2016176540122
Postanschrift: ul. „Opalchenska“ No. 1 A
Ort: selo Gorno Sahrane
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Postleitzahl: 6151
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Andon Konduzov
E-Mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com
Telefon: +359 885002285
Fax: +359 43572242

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3463

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3463
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: стопанисване и управление на гори — държавна собственост

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДЛС Мазалат“ за срок от 24 месеца

Referenznummer der Bekanntmachung: 50112200
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50112200 Wartung von Personenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3от ЗОП съгласно техническата спецификация към документацията:

— цялостна диагностика на МПС,

— извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности, ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване, на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила, на системата на електрооборудване на автомобила, горивната система и климатичната система, на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост,

— доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на изпълнителя, без начислена надценка, като доставените резервни части и консумативи трябва да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС,

— гаранционен срок на извършените ремонти дейности — по предложение на участника, но не по-малко от 6 месеца.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 45 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

В сервиз на изпълнителя на територията на общини Павел баня и/или Казанлък

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Съгласно техническата спецификация към документацията

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 45 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне 1 услуга. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в еЕЕДОП

Под услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира техническо поддържане, основни и текущи ремонти на автомобили, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване.

Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение предмета на поръчката (минимум двама), които имат професионален опит за изпълнението на предмета на поръчката. Обстоятелствата, удостоверяващи изискването, се описват в еЕЕДОП

Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на община Казанлък или община Павел Баня, в който ще бъде извършвано техническо обслужване и ремонта на автомобилите. Обстоятелствата, удостоверяващи изискването, се описват в еЕЕДОП

Забележка:

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности по т. 3 „Технически и професионални способности, условия за изпълнение на поръчката“ съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/01/2020
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Административна сграда на ДЛС „Мазалат“ адрес с. Горно Сахране, п.к 6151 ул. „Опълченска“ № 1 А. общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Съгласно чл. 54 ал. 1 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019