Доставки - 571785-2018

Компактен изглед

22/12/2018    S247

България-София: Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

2018/S 247-571785

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Доставки

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. Елисавета Багряна № 20
Град: София
Пощенски код: 1111
Държава: България
На вниманието на: Антония Георгиева, главен юрисконсулт
Адрес за електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.registryagency.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-na-sshestvuvashite-diskovi-masivi-za-/

Електронен достъп до информация: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-na-sshestvuvashite-diskovi-masivi-za-/

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София

код NUTS BG411 София (столица)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията.
Поръчката включва:
— надграждане на високоскоростните флаш базирани дискови масиви,
— добавяне на нови специализирани дискови масиви за високоскоростно и консистентно архивиране и възстановяване на данни,
— добавяне на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и да се добави допълнителен такъв за сървърите за бази данни,
— обновяване на SAN инфраструктурата.
Ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи:
— ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup),
— ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия,
— ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30233141 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 642 727,52 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Ускорена ограничена
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
92-03-31/2018
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 217-497684 от 10.11.2018

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-141
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
14.12.2018
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
Национален регистрационен номер: 130545438
Пощенски адрес: район Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, бизнес център „Ричхил“, бл. блок Б, ет. 2
Град: София
Пощенски код: 1766
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@telelink.com
Телефон: +359 29704040
Факс: +359 29704042
Интернет адрес: http://www.telelink.com/

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 1 642 727,52 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой години: 1
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Стойност без ДДС — 1 368 939,60 BGN
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.12.2018