Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 57179-2016

Prikaži smanjeni prikaz

20/02/2016    S36

Belgija-Bruxelles: Popis europskih i nacionalnih pokusnih postrojenja i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja — SMART 2015/0019

2016/S 036-057179

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate E: Net Futures, Unit E4: Experimental Platforms
Poštanska adresa: BU 25 04/118
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Per Axel Blixt
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Telefon: +32 22968048

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=783

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Popis europskih i nacionalnih pokusnih postrojenja i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja — SMART 2015/0019.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
1. Izgradnjom na temelju XiPi-ja, europske baze podataka pokusnih postrojenja koja je uspostavljena u okviru projekta Infinity, studijom će se sastaviti popis europskih, nacionalnih i regionalnih pokusnih postrojenja, pokusnih platformi i laboratorija dostupnih za integraciju u projekt FIRE+ putem heterogenog rješenja koje se može izmijeniti i razvijati. Dobivena pokusna infrastruktura mora biti opsežna, pokrivati različite tehnologije i dopuštati integraciju na zahtjev slijedom potreba ispitivača i korisnika.
2. Utvrđivanje, ocjenjivanje i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja i dodatne usluge s potrebom ispitivanja velikih razmjera uz već postojeća ili buduća postrojenja u okviru projekta FIRE+. Time će se omogućiti jedinicama projekta Net Futures promicanje ispitivanja uz već postojeća postrojenja projekta FIRE.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 499 939 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada i upravljanje. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0019.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 109-197422 od 9.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0742897/00-16
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.2.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Martel GmbH, Interinnov SAS, Associazione Create-Net, University of Southampton, Universidad Politécnica de Madrid
Poštanska adresa: Dorfstraße 73
Mjesto: Gümligen
Poštanski broj: 3073
Država: Švicarska
E-pošta: martin.potts@martel-consulting.ch

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 499 939 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Uputa na projekt(e) i/ili program(e): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Support, Unit R2: Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: office BU25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
10.2.2016