Usluge - 57179-2016

Prikaži smanjeni prikaz

20/02/2016    S36

Belgija-Bruxelles: Popis europskih i nacionalnih pokusnih postrojenja i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja — SMART 2015/0019

2016/S 036-057179

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate E: Net Futures, Unit E4: Experimental Platforms
Poštanska adresa: BU 25 04/118
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Per Axel Blixt
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Telefon: +32 22968048

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=783

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Popis europskih i nacionalnih pokusnih postrojenja i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja — SMART 2015/0019.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
1. Izgradnjom na temelju XiPi-ja, europske baze podataka pokusnih postrojenja koja je uspostavljena u okviru projekta Infinity, studijom će se sastaviti popis europskih, nacionalnih i regionalnih pokusnih postrojenja, pokusnih platformi i laboratorija dostupnih za integraciju u projekt FIRE+ putem heterogenog rješenja koje se može izmijeniti i razvijati. Dobivena pokusna infrastruktura mora biti opsežna, pokrivati različite tehnologije i dopuštati integraciju na zahtjev slijedom potreba ispitivača i korisnika.
2. Utvrđivanje, ocjenjivanje i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja i dodatne usluge s potrebom ispitivanja velikih razmjera uz već postojeća ili buduća postrojenja u okviru projekta FIRE+. Time će se omogućiti jedinicama projekta Net Futures promicanje ispitivanja uz već postojeća postrojenja projekta FIRE.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 499 939 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada i upravljanje. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0019.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 109-197422 od 9.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0742897/00-16
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.2.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Martel GmbH, Interinnov SAS, Associazione Create-Net, University of Southampton, Universidad Politécnica de Madrid
Poštanska adresa: Dorfstraße 73
Mjesto: Gümligen
Poštanski broj: 3073
Država: Švicarska
E-pošta: martin.potts@martel-consulting.ch

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 499 939 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Uputa na projekt(e) i/ili program(e): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Support, Unit R2: Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: office BU25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
10.2.2016