Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 57179-2016

Beknopt weergeven

20/02/2016    S36

België-Brussel: Inventaris van Europese en nationale experimentele faciliteiten en een stappenplan van de toekomstige behoeften aan experimenten op het gebied van geavanceerde netwerken — SMART 2015/0019

2016/S 036-057179

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, Directorate E: Net Futures, Unit E4: Experimental Platforms
Postadres: BU 25 04/118
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Per Axel Blixt
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22968048

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=783

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Inventaris van Europese en nationale experimentele faciliteiten en een stappenplan van de toekomstige behoeften aan experimenten op het gebied van geavanceerde netwerken — SMART 2015/0019.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
1. Voortbouwend op XiPi, de Europese database van experimentele faciliteiten die ontwikkeld zijn in het kader van het Infinity-project, moet het onderzoek een inventaris ontwikkelen van de Europese, nationale en regionale experimentele faciliteiten, testomgevingen en laboratoria die beschikbaar zijn voor de integratie in Fire+ in een heterogene, maar herconfigureerbare en evoluerende opstelling. De resulterende experimentele infrastructuur moet uitgebreid zijn, verscheidene technologieën overkoepelen en integratie op verzoek toelaten in reactie op de behoeften van experimentatoren en gebruikers.
2. Identificatie en beoordeling van en een stappenplan voor de toekomstige behoeften aan experimenten op het gebied van geavanceerde netwerken en aanverwante diensten met een grootschalige experimentele behoefte naast die van de bestaande of toekomstige faciliteiten die onder FIRE+ vallen. Dit moet de eenheden van het directoraat Toekomst van het Net in staat stellen om experimenten te stimuleren naast de bestaande FIRE-faciliteiten.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 499 939 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 50
3. Organisatie van werk en beheer. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0019.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 002-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 109-197422 van 9.6.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0742897/00-16
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
9.2.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Martel GmbH, Interinnov SAS, Associazione Create-Net, University of Southampton, Universidad Politécnica de Madrid
Postadres: Dorfstraße 73
Plaats: Gümligen
Postcode: 3073
Land: Zwitserland
E-mail: martin.potts@martel-consulting.ch

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 499 939 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja

Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, Directorate R: Support, Unit R2: Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Postadres: office BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
10.2.2016