Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 57180-2016

Prikaži smanjeni prikaz

20/02/2016    S36

Belgija-Bruxelles: Studija o marketinškom planu za poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije (eID) i usluga povjerenja za jedinstveno digitalno tržište — SMART 2015/0046

2016/S 036-057180

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Task Force Legislation Team (eIDAS), Directorate R: Support, Unit R2: Finance
Poštanska adresa: Office BU 25 04/24
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Mr Andrea Servida — Head of Unit
E-pošta: CNECT-R2@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=745

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o marketinškom planu za poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije i usluge povjerenja za jedinstveno digitalno tržište — SMART 2015/0046
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je studijom istražiti ekonomske potencijale elektroničke identifikacije i usluga povjerenja (eID i eTS-ovi) na u potpunosti integriranom jedinstvenom digitalnom tržištu na razini EU-a (uključujući e-vlast) te također uzimajući u obzir međunarodnu dimenziju svojstvenu uslugama povjerenja.
U tu će se svrhu studijom, koliko je moguće unutar dostupnog proračuna, provesti analiza tržišta te potom dobiti marketinški plan usmjeren na poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u najvećoj mogućoj mjeri. Studijom treba istražiti barem segmentaciju tržišta, ponudu vrijednosti, kanale, pakiranje, isporuku uporabom uobičajenog pristupa i metodologiju za marketinšku studiju. To obuhvaća marketinški plan za javne uprave u EU-u u svrhu promicanja usluga e-vlasti uporabom elektroničke identifikacije i usluga povjerenja.
Međutim, izvoditelj treba provjeriti svoje zaključke s 1 ili više partnera koji njegove proizvode stavljaju na tržište (tzv. „channel partners”). Treba imati sposobnost angažiranja ključnih dionika (osim slanja upitnika) budući da dionici koje treba potaknuti trebaju imati mogućnost doprinosa svojim vlastitim iskustvom o segmentaciji tržišta, ponudi vrijednosti itd. Točnije, izvoditelj će trebati surađivati s Uredom za upravljanje dionicima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) Glavne uprave za informatiku u pogledu potencijalnih dionika za komponente infrastrukture digitalne usluge (DSI) CEF-a, kao i za konzorcij projekta e-SENS.
Konačno, studijom potom treba pružiti niz primjera/predložaka za prihvaćanje.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 182 400 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0046.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 133-244629 od 14.7.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0744757/00-17. Naziv grupe: Studija o marketinškom planu za poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije i usluga povjerenja za jedinstveno digitalno tržište
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.2.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: PwC EU Services EESV
Poštanska adresa: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Mjesto: Sint-Stevens-Woluwe
Poštanski broj: 1932
Država: Belgija
E-pošta: dusko.karaklajic@be.pwc.com
Telefon: +32 27104211
Internetska adresa: http://www.pwc-eu-services.eu

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 182 400 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Radni program 2015. za elektroničku komunikaciju.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: Office: BU 25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
10.2.2016