Dienstleistungen - 571845-2019

03/12/2019    S233

Polska-Żagań: Usługi związane z odpadami

2019/S 233-571845

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żagań o statusie miejskim
Adres pocztowy: pl. Słowiański 17
Miejscowość: Żagań
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 68-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janina Chłostowska
E-mail: j.chlostowska@um.zagan.pl
Tel.: +48 684771009
Faks: +48 684771017

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.zagan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STAT

Numer referencyjny: WZP.271.16.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w:

− uchwale Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z 14.07.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim;

− uchwale Nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z 14.07.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

− uchwale Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z 26.02.2016 r. ze zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Żagań o statusie miejskim

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.. Charakterystyka Gminy Żagań o statusie miejskim: a) powierzchnia Gminy Żagań o statusie miejskim wynosi 4038 ha; b) dane wg stanu na dzień 30.09.2019 r.:● liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań – 2717 nieruchomości, ● liczba mieszkańców miasta Żagań, objęta systemem gospodarki odpadami – 20831 osób, ● liczba mieszkańców segregujących odpady – 13962 osób, tj. 67,03 %, ● liczba mieszkańców niesegregujących odpady – 6869 osób, tj. 32,97 %; c) ogólna ilość odpadów komunalnych odebrana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żagań w 2018 r. wynosi 7511 Mg, z tego: – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) stanowiły 5919 Mg, – selektywnie zebrane odpady komunalne – 1592 Mg (z tego: opakowania z papieru i tektury – 244 Mg, opakowania ze szkła – 250 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych, – 273 Mg, bioodpady – 441 Mg, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 135 Mg, oraz odpady budowlane i remontowe – 249 Mg). d) ogólna ilość odpadów segregowanych zebrana w PSZOK w 2018 r. to 488,105 Mg: − opady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 204,38 Mg,− odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – 25,84 Mg,− opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) – 6,44 Mg, − opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 2,56 Mg, − opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 6,28 Mg, − zużyte opony (kod 16 01 03) – 19,84 Mg, − odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) – 190,04 Mg, − gruz ceglany (kod 17 01 02) – 9,42 Mg, − zmieszane odpady z betonu, gruz ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) – 4,34 Mg, − lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*) – 0,063 Mg, − farby, tusze, kleje (kod 20 01 28) – 1,21 Mg, − leki przeterminowane (kod 20 01 32) – 0,03 Mg, − baterie i akumulatory (kod 20 01 34) – 0,09 Mg, − zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 36) – 17,222 Mg, − metale (kod 20 01 40) – 0,35 Mg; e) ogólna ilość odpadów komunalnych odebrana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Żagań w 2018 r. wynosi 11 146,871 Mg, z tego: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 7375,29 Mg, − opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) – 778,045 Mg, − opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 621,496 Mg, − opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 323,47 Mg, − zużyte opony (kod 16 01 03) – 6,84 Mg, − odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) – 89,60 Mg,− gruz ceglany (kod 17 01 02) – 598,18 Mg,− zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego (17 01 07) – 140,44 Mg, − tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) – 12,00 Mg, − materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04) – 5,34 Mg, − zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (kod 17 09 04) – 13,88 Mg, oraz inne; f) odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta Żagań w 2018r− ok. 47 Mg. Podana wyżej liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi, liczba osób segregujących odpady lub niesegregujących, jak również ilość odpadów może ulec zmianie. Wskazane wyżej dane należy traktować jako ilości orientacyjne. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo dodatkowego wynagrodzenia z tytułu osiągnięcia innych wielkości. Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wziąć

Pod uwagę wszystkie dostępne informacje, wziąć pod uwagę uwarunkowania i wymogi prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawdzić charakterystykę terenową, rodzaj zabudowy i inne na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 94.000,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100).

2. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań dotyczących wadium zostały zawarte w rozdziale 9 w punktach od 9.1. do 9.12. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.szczegółowe informacje w zakresie zmian w umowie zawarte są w rozdziale 17 punkt 17.5 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt1) SIWZ., jeżeli:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żagań, na podstawie art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403),

2) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz.701 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art.235 ust.2 tej ustawy,

3) posiada wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.701 z póz. zm.), w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt 5 ppkt b

4) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701z późn. zm.); Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żagań, na podstawie art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403),

2) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz.701 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art.235 ust.2 tej ustawy,

3) wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.701 z póz. zm.), w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt 5 ppkt b

4) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701z późn. zm.);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt.2) SIWZ, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 1.500.000,00 PLN.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następujących dokumentów: polisy O.C lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 1 500 000zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych, określoną przez Zamawiającego w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt.3) SIWZ, jeżeli:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres 8 miesięcy, o masie łącznej minimum 4500 Mg, o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł.

2)) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników,

— co najmniej dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3, przystosowanymi do odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku;

— dysponuje bazą transportowo-magazynowa na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Żagań w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników; zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówieni.

Miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi

Przepisami;

Legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;

Punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są

Wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty o których mowa w punkcie 6.4. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca który powołuje się na zasobny innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są rozdziale 5 SIWZ oraz w rozdziale 6.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

4 Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5 Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy chyba, że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności określonych w punkcie 17.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku polaczenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 43 ust.2b Ustawy Pzp, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust.2 (35 dni). tj nie krótszy niż 15 dni. Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim, które musi być realizowane od dnia 1 stycznia 2020 przez okres 8 miesięcy, gdyż dotychczasowa umowa na realizację przedmiotu zamówienia kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r. Zamawiający nie dopilnował, aby pracownik odpowiedzialny za sporządzenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej złożył ten wniosek w stosowym terminie umożliwiającym przygotowanie ogłoszenia i opublikowanie go z uwzględnieniem 35 dniowego terminu składania ofert. Ze względu na błąd czysto ludzki i pilną potrzebę realizacji zamówienia Zamawiający został zmuszony do zastosowania tej procedury.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań, pok. nr 20, Polska, Wydział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postepowania, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert w formie elektronicznej Oświadczenie Wstępne –Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), opatrzony przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument JEDZ w formie xml stanowi załącznik do formularza ofertowego. Zamawiający informuje, że pod adresem http://espd.uzp.gov.pl dostępne jest narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Dostęp możliwy jest również pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te maja potwierdzać spełnienie warunku udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. JEDZ powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców składanych ofertę wspólną.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1 ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje w zakresie spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu zawarte są w SIWZ w punkach od 6.5 do 6.10.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w załączniku nr 3 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18.1. Środki ochrony prawnej unormowane są w dziale VI art. 179-198 g ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.zup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019