Diensten - 571853-2019

03/12/2019    S233

België-Mol: Technische inspectiediensten

2019/S 233-571853

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: SCK
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sckcen.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/368/QA/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – uitvoeren van de in service inspecties van de BR2 installatie

Referentienummer: 2019-090-AD.3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631000 Technische inspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76600000 Inspectie van pijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200, te 2400 Mol.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van het 'In-Service Inspection (ISI)'-programma van het primaire circuit van de BR2 Material Test Reactor (MTR), moet de structurele integriteit van volgende items worden geïnspecteerd:

— pijpleidingen,

— kleppen,

— lassen,

— bouten,

— tanks.

De belangrijkste inspectietechnieken die worden gebruikt zijn 'penetrant techniek' (PT), 'ultrasoontechniek' (UT) en 'visuele techniek' (VT). Het kan echter voorkomen dat andere, meer geavanceerde technieken nodig zijn om alle informatie van de toestand van een component te verkrijgen. Ook voor deze technieken moet een prijs in het aanbod worden vermeld.

De inspectie intervallen worden gebaseerd op de richtlijnen opgegeven in de ASME code. De praktische implementatie ervan gebeurd door het SCK zelf in functie van de toestand van de installatie. De inspecties kunnen enkel tijdens een shut down periode uitgevoerd worden. De meest voorkomende vensters die voorzien worden voor de inspecties zelf is 1 tot 2 weken, voorafgaand worden de voorbereidende werken nog ingepland en achteraf wordt er dan ook nog een korte periode voorzien voor eventuele zaken die na de inspecties nog dienen te gebeuren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 6
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Volgens scores op de selectiecriteria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (zie bestek).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) indienen van een 'Dun & Bradstreet' of 'Graydon' of gelijkwaardig beoordelingsrapport: de risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming.

Eventuele minimumeisen:

1) Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste referenties die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener;

2) ervaring afgelopen 5 jaar(niveau bedrijf) en niveau personeel.

Eventuele minimumeisen:

1) Minimumeisen: *min. 3 referenties opgeven met voldoende bijkomende info waarbij het volgende kan en zal worden gecontroleerd:

§1. Bedrijfs ervaring (Gewicht 60 %).

— Bewezen ervaring met de gevraagde technieken:

—— op vergelijkbare onderdelen,

—— in nucleaire omgevingen,

—— op aluminiumlegeringen.

§2. Kwalificatie van het personeel (Gewicht 40 %).

— Ten minste 10 werknemers moeten in het bezit zijn van de nodige opleiding certificaten (UT, PT en VT),

— Bewijzen te beschikken over minimaal 5 werknemers met ervaring op het in §1, Bedrijfservaring vermelde zaken.

Voor beide afzonderlijke paragrafen dient er een minimum score van 50 % te worden gehaald. Voor beide paragrafen samen dient er een minimum score van 60 % te worden gehaald.

*Beschikken over een veiligheidsmachtiging niveau Geheim (en de inspecteurs beschikken over de nodige veiligheidsattesten), of verklaring bereid te zijn deze tijdig aan te vragen (conform art. 4 van de Wet van 11.12.1998).

2) Referenties van min 4 vergelijkbare diensten in nucleaire/besmette omgeving. Niveau personeel.

— §1 Uitvoerende personeelsleden moeten de Nederlandse taal machtig zijn daar de communicatie in deze taal zal gebeuren. Dit moet uit de CV’s blijken,

— §2 Minstens 10 personen die met alle toegangsformaliteiten in orde zijn,

— §3 Vijf (5) personen met relevante ervaring in de zaken die onder bovenstaand punt 1 vallen (‘ervaring bedrijf’),

— §4 Het bedrijf beschikt over een eigen studiedienst voor berekening en tekening van complexe stellingen (CV’s van deze dienst toevoegen),

— §5 Elke persoon van de uitvoerende ploeg moet gekwalificeerd zijn als stellingmonteur, CV’s en attesten van deze personen toevoegen,

— §6 Het bedrijf voorziet per uitvoerende ploeg, 1 bevoegd persoon om de stellingen te keuren voor indienstname en bij ombouw. (CV’s en attesten van deze personen toevoegen).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

O De huidige uitbatingsvergunning loopt tot halfweg 2026

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Antwerpen
Postadres: Bolivarplaats 20
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019