We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 571892-2019

03/12/2019    S233    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Schiedam: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 233-571892

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DCMR Milieudienst Rijnmond
Nationaal identificatienummer: 50000438
Postadres: Parallelweg 1
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL
Postcode: 3112 NA
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank van Amerongen
E-mail: Frank.vanAmerongen@dcmr.nl
Telefoon: +31 102468255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dcmr.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138978

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138978
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Programma adviseur/projectleider (vanaf januari 2020)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Let op: dit is een offerteaanvraag vanuit ons Dynamisch Aankoopsysteem. Voordat u een offerte kan indienen voor de gevraagde functie, dient u zich eerst aan te melden voor ons Dynamisch Aankoopsysteem (DAS 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR Milieudienst Rijnmond primaire processen. Link: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=61118&companyId=39922).

Alleen partijen die in het DAS zijn goedgekeurd worden automatisch uitgenodigd voor deze uitvraag. Pas nadat u bent toegelaten als deelnemer kunt u ook daadwerkelijk een offerte indienen voor deze uitvraag.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Let op: dit is een offerteaanvraag vanuit ons Dynamisch Aankoopsysteem. Voordat u een offerte kan indienen voor de gevraagde functie, dient u zich eerst aan te melden voor ons Dynamisch Aankoopsysteem (DAS 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR Milieudienst Rijnmond primaire processen. Link: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=61118&companyId=39922).

Alleen partijen die in het DAS zijn goedgekeurd worden automatisch uitgenodigd voor deze uitvraag. Pas nadat u bent toegelaten als deelnemer kunt u ook daadwerkelijk een offerte indienen voor deze uitvraag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 111 111.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ja: de toekomstige fases vanuit het project AADV worden meegenomen als verlengingsopties bij deze opdracht. Voordat de DCMR gebruik maakt van een verlengingsoptie worden per fase nieuwe afspraken gemaakt over de te leveren producten en maximaal beschikbaar budget op basis van het overeengekomen uurtarief. Verlengingsopties zijn in overleg en onder voorbehoud.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/12/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Contactpunt beroepsprocedure
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019