Dienstleistungen - 571904-2019

03/12/2019    S233

Rumänien-Cluj-Napoca: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2019/S 233-571904

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4547117
Postanschrift: Str. Tăbăcarilor nr. 11
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400139
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicolae Constantea
E-Mail: smunicipal@yahoo.com
Telefon: +40 264437075
Fax: +40 264437075

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spitalclujana.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081485
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești și a deșeurilor rezultate din activitățile de laborator

Referenznummer der Bekanntmachung: 4547117_2019_PAAPD1100484
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se va intocmi un acord-cadru pentru o perioada de 36 de luni, avand ca obiect serviciile de transport si eliminare a deseurilor periculoase enumerate in caietul de sarcini, colectate de catre autoritatea contractanta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 979 748.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Str. Tăbăcarilor nr. 11, Str. Decebal 186, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin incheierea acordului-cadru se urmareste achizitionarea de servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea policlinicii, spitalului, blocurilor operatorii si a celor 2 laboratoare, cel de Analize Medicale si cel de Anatomie Patologica.

Procedura de atribuire se va derula online, avand modalitatea de atribuire incheierea unui acord-cadru de prestari servicii cu un operator, pe durata a 36 luni.

Contractul pentru achizitionarea serviciilor prevede elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:

(a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în ceea ce priveşte modul de prestare a serviciilor care urmează să fie achizitionate, respectand in acest sens cerintele caietului de sarcini,

(b) preţul unitar – conform formularului de oferta financiara.

Locul de desfasurare a activitatilor mentionate in contract: Str. Tabacarilor nr. 11, Cluj-Napoca.

Conditii de plata: plata se va efectua in maxim 60 de zile de la emiterea facturii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Distanța de la punctul de colectare (autoritatea contractanta) până la locul de eliminare (incinerator) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Buget local pentru cheltuieli.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) certificatul fiscal eliberat de compartimentele impozite si taxe locale pe raza carora societatea are sediul social si toate punctele de lucru din tara din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii,

(b) certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatilor administrativ teritoriale pe raza carora societatea are sediul social din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii,

(c) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru această declaratie, lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:

— dr. Claudia Fekete Nicorici, manager interimar,

— ec. Narcisa Roman, dir. financiar-contabil,

— ec. Florina Muresan, sef Birou Achizitii,

— ec. Roxana Petrut, sef Birou Aprovizionare,

— ing. Alexandru Valean, inginer,

— as. med. Angela Petrescu, responsabil mediu.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: declaratie pe proprie raspundere (completare Formular 1).

Cerinta nr. 1: documente edificatoare care dovedesc forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica .Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv:

1) pentru persoane juridice/fizice romane: certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba cores […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta nr. 1: informatii privind principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca pana la data limita de depunere a ofertelor s-au prestat servicii similare, la nivelul a cel putin unui contract.

Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii. Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Aceasta cerinta are in vedere mijloacele de transport, dispozitivele de manipulare, mijloacele de masurare (cantare, platforme de cantarire) a cantitatii deseurilor, incineratorul etc.

Diplome de studii si calificari profesionale. Participantii la procedura trebuie sa detina personal atestat profesional in domeniul A.D.R, dupa cum urmeaza: soferi, persoana desemnata si consilier de siguranta.

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei de experienta asumata prin completarea DUAE pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de clientul beneficiar si urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele ce demonstreaza cerinta privind dotarea tehnica pot fi contracte/precontracte de proprietate, închiriere, angajament de punere la dispozitie etc. si urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv: certificatele de atestare profesionala A.D.R. in copie legalizata.

Se va completa DUAE de catre fiecare operator economic membru al asocierii. Odata cu depunerea DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor, se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/07/2027
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. în conditiile de la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Giurgea, Ghidra & Asociații – Societate civilă de avocați
Postanschrift: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 102
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400106
Land: Rumänien
E-Mail: office@giurgeaghidra.ro
Telefon: +40 264443355
Fax: +40 264443353

Internet-Adresse: www.giurgeaghidra.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019