Usługi - 571909-2020

27/11/2020    S232

Polska-Warszawa: Usługi rozbudowy systemów komputerowych

2020/S 232-571909

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”.

Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami”:

1. etap 1 – część 1 – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS (obejmuje zadania nr 1, 2, 3 4a);

2. etap 1 – część 2 – zadanie 4b – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS;

4. etap 3 – świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 24 146 628.48 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami”:

1. etap 1 – część 1 – Wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, obejmujący poniższe zadania, zwane dalej „zadaniami”:

1) zadanie 1 – opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej systemu PDS;

2) zadanie 2 – opracowanie dokumentacji projektowej systemu PDS;

3) zadanie 3 – dostawa, instalacja i konfiguracja składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej systemu PDS, w tym:

a) dostawa, instalacja i konfiguracja potrzebnych składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej systemu PDS;

b) opracowanie dokumentacja powykonawcza dla Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej;

4) zadanie 4a – wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-01 (usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz dostępu do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej) i US-02 (usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w portalu oraz do ich wizualizacji na mapach), w tym:

a) wytworzenie i dostarczenie oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-01 i US-02;

b) opracowanie dokumentacji testów w zakresie usług US-01 i US-02;

c) przygotowanie danych testowych w zakresie usług US-01 i US-02;

d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-01 i US-02;

e) opracowanie raportów z testów w zakresie usług US-01 i US-02;

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie usług US-01 i US-02;

2. etap 1 – część 2 – zadanie 4b – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03 (usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez portal), US-04 (usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego), US-05 (usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez portal) i US-06 (usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru Teryt wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi), w tym:

a) wytworzenie i dostarczenie oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

b) opracowanie dokumentacji testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

c) przygotowanie danych testowych w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

e) opracowanie raportów z testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

f) opracowania dokumentacji powykonawczej w zakresie e-usług systemu PDS, tj. usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS, w tym:

a) opracowanie planu warsztatów dla systemu PDS;

b) opracowanie dokumentacji warsztatów dla systemu PDS;

c) przeprowadzenie warsztatów dla systemu PDS;

d) opracowanie raportu z przeprowadzonych szkoleń dla systemu PDS;

4. etap 3 – świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego, w tym:

a) świadczenie usług nadzoru autorskiego dla systemu PDS;

b) świadczenie usług asysty technicznej dla systemu PDS;

c) świadczenie usług gwarancyjnych dla systemu PDS;

d) świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu PDS.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne „S” / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Polska cyfrowa 2, oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00). Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 marca 2022 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych etapów.

Termin realizacji zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 6 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004849
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019
Nazwa:

Budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o. – lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Billennium S.A. – uczestnik konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Mangalia 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-758
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Esri Polska Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum
Adres pocztowy: pl. Konesera 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GISPartner Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Jana Długosza 60
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-162
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 146 628.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 102 600.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawstwo w zakresie analizy wymagań, zarządzania projektem, przygotowania projektu technicznego, przygotowania planu projektu, wdrożenia przeprowadzenia elementów analizy rozwiązania, w tym opracowania dokumentacji Technicznej, przygotowania dokumentacji szkoleniowej oraz przeprowadzenia szkoleń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6 SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

8. Wadium: 695 000,00 PLN.

9. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl;

2) poczty elektronicznej.

11. W przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020