Dienstleistungen - 571921-2019

Submission deadline has been amended by:  587512-2019
03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen

2019/S 233-571921

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: 090538318
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 5
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613
Postleitzahl: 85-681
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Przykłota
E-Mail: a.przyklota@10wsk.mil.pl
Telefon: +48 261417449
Fax: +48 261416110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.10wsk.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.10wsk.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura i strzykawek automatycznych Medrad

Referenznummer der Bekanntmachung: 125/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50420000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna obsługa serwisowa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pełna obsługa serwisowa zawierająca naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura:

1. Aparat rtg angiograficzny Allura XPER - nr seryjny: 1974; rok prod. 2013

2. Aparat rtg angiograficzny Allura XPER FD - nr seryjny - 37; rok prod. 2014

Usługa płatna w stałych ratach miesięcznych, niezależnie od ilości napraw i wykorzystanych części zamiennych (wraz z lampą RTG i płaskim panelem) bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przez okres 24 miesięcy

Przeglądy należy wykonywać w ostatni piątek miesiąca/kwartału według ustalonego harmonogramu lub na zlecenie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego zamówienia.

Pełen zakres obsługi serwisowej:

1. Utrzymanie aparatów w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie z wymogami producenta.

2. Przeglądy okresowe i prewencyjne oraz konserwacje wymienionych urządzeń zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem czynności serwisowych podczas przeglądu i zaleceniami producenta:

2.1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2.2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

2.3. Kontrola zużycia części ruchomych

2.4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

2.5. Czyszczenie wnętrza aparatu

2.6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

2.7. Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami producenta

2.8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

2.9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ewentualna regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

2.10. Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

3. Naprawy urządzeń w pełnym zakresie (w tym wymiana lampy RTG i płaskiego panelu) zgodnie ze standardem producenta urządzeń.

4. Kalibracje urządzeń dotyczące kompatybilności z systemem szpitalnym i innymi urządzeniami współpracującymi, w tym zapewnienie ciągłości współpracy z systemem szpitalnym i archiwizacji danych.

5. Całodobowa pomoc techniczna priorytetowe wizyty serwisowe w przypadku nagłych awarii urządzeń.

6. Aktualizacje oprogramowania, instrukcji obsługi sprzętu w przypadku wprowadzania zmian przez producenta.

7. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku jego wybrakowania wraz z odpowiednim zmniejszeniem miesięcznej raty o:

— 50 % wartości umowy dla poz. 1 - Aparat rtg angiograficzny Allura XPER

— 50 % wartości umowy dla poz. 2 - Aparatu rtg angiograficzny Allura XPER FD

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas podjęcia czynności związanych z naprawą / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Wykorzystanie oryginalnych części zamiennych w trakcie serwisowania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Aktualna autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 918 699.19 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 24/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie nr 1 w wysokości 10.000,00 PLN

Umowa na okres 24 miesięcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeglądy strzykawek automatycznych MEDRAD

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przeglądy strzykawek automatycznych:

1. Strzykawka automatyczna Medrad Mark V Provis - nr seryjny: 95753; rok prod. 2003

2. Strzykawka automatyczna Medrad Mark V+ Pedestal - nr seryjny: 91456; rok prod. 2001

1. Przeglądy należy wykonywać w ostatni piątek miesiąca/kwartału po uprzednim otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego.

2. Przeglądy okresowe i prewencyjne oraz konserwacje wymienionych urządzeń zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem czynności serwisowych podczas przeglądu i zaleceniami producenta:

2.1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2.2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

2.3. Kontrola zużycia części ruchomych

2.4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

2.5. Czyszczenie urządzenia

2.6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

2.7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

2.8. Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Aktualna autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 504.07 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 24/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie nr 1 w wysokości 100,00 PLN

Czas trwania umowy 24 miesiące

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie o przeszkoleniu personelu uprawniające do wykonania przeglądów sprzętu objętego postępowaniem oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe wykonane zlecenie

Dla potwierdzenia kryterium "Aktualna autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta " przedstawienie minimum 1 z 3 wymienionych niżej dokumentów:

1) oświadczenie producenta uprawniające do wykonywania napraw i przeglądów okresowych urządzeń wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia

2) Aktualny certyfikat szkolenia pracowników w zakresie obejmującym umowę wydany przez producenta

3) Autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta

Dla potwierdzenia kryterium " Wykorzystanie oryginalnych części zamiennych w trakcie serwisowania" - oświadczenie, że Wykonawca posiada dostęp do zestawu oryginalnych części zamiennych

Formularz oferty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Ubezpieczenie

Wykaz osób

Wykaz usług dot. zadania nr 1

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej: 600.000,00 zł dla zadania nr 1, oraz co najmniej 5.000,00 zł dla zadania nr 2 wraz z dowodem zapłaty.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykaz co najmniej 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie o wartości brutto co najmniej dla zadania nr 1 - 300.000,00 zł każda;

Zamawiajacy nie wymaga dla zadania nr 2 przedłożenia ww. dokumentu, tj. wykazu usług.

Wykaz osób (min. 1) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - zgodnie z załącznikiem do siwz ("Wykaz osób). Dotyczy zadania nr 1.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego pokój nr Sekcja Zam.Publ. p.3/178

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się:

3) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019