Dienstleistungen - 571923-2019

03/12/2019    S233

Polen-Mstów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 233-571923

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Mstów
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Gminna 14
Ort: Mstów
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42244
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Łapeta
E-Mail: zamowienia@mstow.pl
Telefon: +48 343284005
Fax: +48 343785558

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mstow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.mstow.finn.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie gminy Mstów

Referenznummer der Bekanntmachung: IZO.271.1.14.19/JŁ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Mstów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów z nieruchomości zamieszkałych, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie

Z podziałem na odpady:

1. zmieszane odpady komunalne,

2. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

3. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

4. odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5. odpady ze szkła, w tym, odpady opakowaniowe ze szkła,

6. odpady ulegające biodegradacji,

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9. popioły z palenisk domowych.

II. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1. przeterminowane leki i chemikalia,

2. zużyte baterie i akumulatory,

3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),

4. odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej (nie obejmują odpadów remontowo-budowlanych zawierających odpady niebezpieczne – papa, smoła, eternit),

5. zużyte opony od samochodów osobowych, motocykli, rowerów, motorowerów (oprócz opon od sprzętów i maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych, dostawczych),

6. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

7. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

8. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

9. odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

10. odpady ze szkła, w tym, odpady opakowaniowe ze szkła,

11. odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13. odpady nie klasyfikujące się do odpadów medycznych, w szczególności igły

I strzykawki,

14. odpady tekstyliów i odzieży.

III. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych:

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą w pojemnikach (kubłach) w kolorze innym niż dla poszczególnych frakcji odpadów segregowanych, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemnościach 120l, 240l, 360l, 480l 1100li szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ

2. Odpady segregowane odbierane będą w pojemnikach, kubłach lub workach o pojemnościach 120l i 240 l szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie krotności pojemności pojemnika według zasad opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ za wyjątkiem pojemników 1100l

4. Worki i kubły (pojemniki) muszą być oznaczone logo i nazwą wykonawcy oraz rodzajem gromadzonych odpadów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2020
Ende: 31/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowej ilości odpadów do odbioru, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w § 7 ust. 2.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowana odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 2.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechanie zamówienia opcjonalnego, jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie ilości wykonywanych usług zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów obowiązującej stawki jednostkowej za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należy podatek VAT.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca winien przedłożyć:

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mstów zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.),

— aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1466),

— aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

— Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartość 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg

Załącznika nr 5 do SIWZ

— Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonywania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem

Zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) tj.

— Pojazd typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l - 1 szt,

— Pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny z pojemników lub worków - 1 szt,

— Pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych - 1 szt,

— Pojazd dostosowany do przewozu kontenerów 7m3 1 szt,

— Pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki 1 szt.

Wyżej wymieniona liczba pojazdów (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna liczbą pojazdów, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Mstów były na bieżąco odbierane.

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 4 do SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie będzie podlegać powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca będzie musiał wykazać spełnienia warunków udziału w postępowaniu analogicznie jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacją wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone w warunkach wynikających ze wzoru umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Gminy Mstów

Ul. Gminna 14

42-244 Mstów

POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Koniec roku 2020

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp,

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

c) na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp

d) na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp

e) na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp

Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:

10.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

10.3.2. Wypełniony i podpisany aktualny na dzień składania ofert Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy złożyć w odrębnym pliku w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 2 do SIWZ

10.3.3. Dowód wniesienia wadium:

— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

10.3.4. Jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.

10.3.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje na pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu jako załącznik do ww. formularza lub pomocą poczty elektronicznej lub na wskazany w pkt. 5.9 SIWZ adres oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ /W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich./ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/.

10.3.6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, powinien być złożony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Równorzędna z taką formą pełnomocnictwa będzie kopia pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej poświadczona elektronicznie przez notariusza.

10.3.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, powinien być złożony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Równorzędna z taką formą pełnomocnictwa będzie kopia pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej poświadczona elektronicznie przez notariusza.

10.3.8. Poprawki lub zmiany w ofercie musza być dokonywane w sposób czytelny, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019