Usługi - 571966-2020

27/11/2020    S232

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 232-571966

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Rynkiewicz
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence Agreement

Numer referencyjny: 2616.43.2020.IR
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zapewnienie możliwości pozyskania w okresie 3 lat usług i produktów Vmware na zasadach umowy Enterprise License Agreement (ELA) minimum w zakresie przedstawionym w dalszej części OPZ.

2. Zakresem przedmiotu zamówienia jest:

2.1. pozyskanie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego wyszczególnionego w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”;

2.2. pozyskanie punktów (tokenów) HPP (VMware Hybrid Purchasing Points) zgodnie ze specyfikacją wskazaną w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”;

2.3. pozyskanie kredytów Proffesional Services Organization (PSO) zgodnie ze specyfikacją wskazaną w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 30 971 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 30 971 400.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zapewnienie możliwości pozyskania w okresie 3 lat usług i produktów Vmware na zasadach umowy Enterprise License Agreement (ELA) minimum w zakresie przedstawionym w dalszej części OPZ.

2. Zakresem przedmiotu zamówienia jest:

2.1. pozyskanie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego wyszczególnionego w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”;

2.2. pozyskanie punktów (tokenów) HPP (VMware Hybrid Purchasing Points) zgodnie ze specyfikacją wskazaną w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”;

2.3. pozyskanie kredytów Proffesional Services Organization (PSO) zgodnie ze specyfikacją wskazaną w rozdziale „Szczegółowa specyfikacja zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie polega na zakupie dodatkowych tokenów HPP i kredytów PSO.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-432384
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2616.43.2020.IR
Nazwa:

Zakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence Agreement

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atende S.A.
Adres pocztowy: pl. Konesera 10a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 853 658.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 971 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych:

1) w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal;

2) w zakresie przesyłania korespondencji – poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/. Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji.

4. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/ (w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania), przekazać Zamawiającemu oświadczenie (o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) w zakresie spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) wykaz dostaw (wzór stanowi zał nr 7 do SIWZ);

b) wykaz osób (wzór stanowi zał nr 8 do SIWZ);

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 i art. 24 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt. 1-6 i 9 rozporządzenia ws. sprawie dokumentów;

b)oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

c) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws. sprawie dokumentów.

6. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz.1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020