Usługi - 571982-2020

27/11/2020    S232

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 232-571982

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum e-Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-184
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@cez.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cez.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://cez.gov.pl/zamowieniapubliczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój”.

Numer referencyjny: WZ.270.204.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla:

— części I: w załączniku nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,

— części II: w załączniku nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla cz. I i II.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 146 195.12 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla:

części I: w załączniku nr 1a do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla cz. I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy: Scrum Master’a / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu odpowiedzi na Zapytanie w ramach Dyspozycji Operacyjnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do realizacji zleceń w soboty oraz Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze większym niż 8 godzin / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zakresie część I Zamawiający gwarantuje 55 % całości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny „Polska Cyfrowa”, projekt „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” – (P1) – faza 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do:

Część I zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu 15 (słownie: piętnaście) miesięcy liczonych od dnia zakończenia okresu przygotowawczego, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla:

części II: w załączniku nr 1b do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla cz. II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy: Scrum Master’a / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu odpowiedzi na Zapytanie w ramach Dyspozycji Operacyjnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do realizacji zleceń w soboty oraz Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze większym niż 8 godzin / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zakresie część II Zamawiający gwarantuje 55 % całości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny „Polska Cyfrowa”, projekt „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” – (P1) – faza 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do:

Część II zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia upływu 15 (słownie: piętnaście) miesięcy liczonych od dnia zakończenia okresu przygotowawczego, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-404506
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21 D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 087 717.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 087 717.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21 D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 058 478.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 058 478.05 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020