Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572040-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Stettino: Servizi di raccolta dell'immondizia

2022/S 201-572040

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Numero di identificazione nazionale: 8510309410
Indirizzo postale: ul. Ku Słońcu 125 A
Città: Szczecin
Codice NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Codice postale: 71-080
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Tel.: +48 914857126
Fax: +48 914848055
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.platformazakupowa.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Administracja samorządowa
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Usługi komunalne

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

II -Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Numero di riferimento: C/46/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego

w Szczecinie.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SWZ.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą

od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami),

a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin

oraz obowiązków służących ich wdrożeniu oraz z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

Ze względu na limit znaków, szczegółowe informacje dotyczące ww. pkt zawarte są w rozdziale III SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Luogo principale di esecuzione:

Miasto Szczecin

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 15/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej - minimalny poziom zdolności to wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu czystości na terenach zieleni, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden

z wykonawców w całości. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje te usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) umowę ubezpieczenia,

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 14/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy – Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres usług udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu usług udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

3. Zmiana umowy:

1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455 ustawy,

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

b) otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obowiązywania umowy - Zamawiający ma prawo do zwiększenia zakresu prac i wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Zamawiającego zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem

do umowy,

d) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3) Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) rodzaj i zakres zmian,

b) warunki wprowadzenia zmian,

c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Ze względu na limit znaków, szczegółowe informacje dotyczące ww. pkt zawarte są w rozdziale XIX SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: KIO
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: KIO
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022