Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572118-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Porąbka: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572118

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Porąbka
Indirizzo postale: ul.Krakowska 3
Città: Porąbka
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 43-353
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anna Omasta - Główny Specjalista
E-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl
Tel.: +48 338272836
Fax: +48 338272800
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.porabka.pl/5507
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.porabka.pl/5507
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka w 2023r.

Numero di riferimento: ZP.271.1.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie całego strumienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy przystąpili do gminnego systemu gospodarowania odpadami i na których powstają odpady komunalne, nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, a także domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Porąbka sołectwa Porąbka, Czaniec, Kobiernice i Bujaków

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie całego strumienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy przystąpili do gminnego systemu gospodarowania odpadami i na których powstają odpady komunalne, nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, a także domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ - opisie przedmiotu zamówienia. Częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ harmonogramie odbioru.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 60 pkt, aspekt środowiskowy - 40 pkt.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek spełni wykonawca, który wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Porąbka, o którym mowa w art.9 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. UWAGI:

1) wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia,

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wpis do rejestru działalności regulowanej musi posiadać co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną, ten który będzie odpowiedzialny za realizację usług w części związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (należy do oferty dołączyć oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie z którego będzie wynikał zakres usług świadczonych przez poszczególnych wykonawców).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) warunek w zakresie zdolności technicznej spełni wykonawca, który wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób ciągły co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości od co najmniej 10 tysięcy mieszkańców w ciągu następujących po sobie (kolejno) 12 miesięcy, oraz załączy dowody, że usługa została zrealizowana należycie. b) kolejny warunek w zakresie zdolności technicznej spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje stosownym potencjałem technicznym w postaci pojazdów specjalistycznych, posiadających aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy w ilości: co najmniej jeden samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy (do wywozu odpadów z kontenerów o pojemności od 10m3 do 30 m3), spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 4; co najmniej jeden samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig bramowy (do wywozu odpadów z małych kontenerów o pojemności od 1,5 m3 do 10m3), spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 4; co najmniej cztery samochody ciężarowe typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym co najmniej jeden z napędem 4x4 oraz co najmniej dwa pojazdy spełniające normy emisji spalin minimum Euro 5; co najmniej dwa samochody skrzyniowe (z plandeką) lub o zabudowie kontenerowej o ładowności minimum 1 tona (do odbioru odpadów selektywnie zebranych), w tym co najmniej jeden spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 5; co najmniej dwa samochody umożliwiające odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych górzystych terenów o ładowności do 1 tony z napędem 4x4, w tym co najmniej jeden spełniający normy emisji spalin co najmniej Euro 5. Łącznie wielkość wymaganej przez zamawiającego floty: 10 pojazdów( w tym co najmniej 4 pojazdy spełniające normę emisji minimum Euro 5). Szczegóły w treści SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera złącznik nr 10 do SWZ - projekt umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami i w okolicznościach wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ - projekcie umowy. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy PZP. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca, co najmniej przedmiot umowy.Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 2.000.000,00 złotych.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu/ePuap

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, który zostanie udostępniony na miniPortalu po upływie terminu otwarcia ofert. Osoba upoważnioną do kontaktu jest Anna Omasta e-mail anna.omasta@ug.porabka.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

październik 2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1)spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 a także art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 8-10 ustawy Pzp a także na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do przedstawienia: 1) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Porąbka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) wykazu usług, 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; 5) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji, 6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 7) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 8) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 8-10 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia UE nr 833/2014. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 złotych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( tzw. JEDZ), zgodnie z art 125 ust 1 i 2 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie Pzp.Odwołanie przysługuje na: a) każdą niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) każde zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp (art. 505–590).

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; art. 6 pkt.1 lit. c RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. Dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych w SWZ. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług - szczegóły w SWZ.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022