Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572149-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Drezdenko: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572149

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Drezdenko
Numero di identificazione nazionale: REGON 210966757
Indirizzo postale: Warszawska 1
Città: Drezdenko
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Codice postale: 66-530
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@drezdenko.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.bip.drezdenko.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Numero di riferimento: RI.271.1.26.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Drezdenko wraz z realizacją usług dodatkowych. 2. Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odebrania: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4320 Mg; odpady zbierane w sposób selektywny – 2052,432 Mg. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Drezdenko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, cyklicznie w systemie u źródła, z pojemników/kontenerów lub worków, z podziałem na następujące frakcje: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), b) opakowania ze szkła (15 01 07), szkło (20 01 02), c) opakowania z papieru i tektury (15 01 01), papier i tektur (20 01 01), d) opakowania z tworzy sztucznych (15 01 02), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), tworzywa sztuczne (20 01 39), metale (20 01 40), e) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01, 20 01 08); 2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, cyklicznie u źródła, bez konieczności deponowania odpadów w pojemnikach/kontenerach lub workach, z podziałem na następujące frakcje: a) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 21*); 3) odbieranie odpadów komunalnych w ramach odbiorów dodatkowych; 4) odbieranie odpadów komunalnych w ramach odbiorów interwencyjnych; 5) transport i przekazanie odebranych odpadów komunalnych do miejsca/miejsc zbierania (zagospodarowania) odpadów komunalnych, zapewnionego/zapewnionych przez Wykonawcę i wykazanego/wykazanych w ofercie; 6) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w miejscu/miejscach zbierania (zagospodarowania) odpadów komunalnych zapewnionego/zapewnionych przez Wykonawcę i wskazanego/wskazanych w ofercie; 7) wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i dbałość o ich należyty stan techniczny, porządkowy oraz sanitarny a także w worki/kontenery przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 8) prowadzenia przez cały okres realizacji umowy, obsługowego, ogólnodostępnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK na terenie Gminy Drezdenko oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim zgromadzonych; 9) ustawienie w aptekach i punktach aptecznych pojemników służących do gromadzenia przeterminowanych leków, dbałość o ich stan techniczny, porządkowy oraz sanitarny, a następnie odbiór i zagospodarowanie odpadów w nich zgromadzonych.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia tj. Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych. Przewidywany zakres do 30% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wyczerpania ilości przewidzianych w formularzu cenowym lub gdy nie zostanie wybrany wykonawca do realizacji zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych po 31.12.2023r. Zakres usług obejmuje cały opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego a warunki umowy oraz cena ewentualnego zamówienia zostaną ustalone w drodze negocjacji.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ - wzór umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

IV kwartał 2023r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022