Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 572175-2018

26/12/2018    S248

België-Brussel: Bevordering van alternatieven voor dierproeven door de ontwikkeling van e-learninginstrumenten voor Richtlijn 2010/63/EU

2018/S 248-572175

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bevordering van alternatieven voor dierproeven door de ontwikkeling van e-learninginstrumenten voor Richtlijn 2010/63/EU

Referentienummer: ENV.B.2/SER/2018/0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De contractant moet drie afzonderlijke e-learningmodules ontwikkelen voor specifieke taken die mensen, die nog steeds experimenteren met dieren, en/of ambtenaren die experimenten toelaten, moeten uitvoeren bij de toepassing van de beginselen van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven krachtens Richtlijn 2010/63/EU. De taken zijn:

1) „Ontwerp van procedures en projecten”;

2) "Project Evaluator";

3) „Tenuitvoerlegging van het ernst beoordelingskader in projecten die levende dieren gebruiken”.

Op basis van deze opdracht kan de reeks vermelde opleidingsmaterialen ter beschikking worden gesteld aan alle aanbieders van opleidingen in de EU. Om de geschiktheid ervan te verzekeren, omvat de opdracht een herziening van de e-learningmodules door een relevante groep van deskundigen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 256 153.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra Muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving.

Enkelvoudige dienstenovereenkomst van 24 maanden, niet verlengbaar, met een begroting van 260 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PIN OJ 2018/S 056 — 123139 van 21.3.2018 met als titel „Wetenschappelijke en technische ontwikkeling van interactieve e-learningmodules inzake het ernst beoordelingskader, het ontwerp van projecten en procedures waarbij dieren betrokken zijn, en inzake de rol van de projectbeoordelaar van dieronderzoek in het kader van Richtlijn 2010/63/EU” en met een begroting van 300 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07027741/2018/790313/SER/ENV.B2
Benaming:

Bevordering van alternatieven voor dierproeven door de ontwikkeling van e-learninginstrumenten voor Richtlijn 2010/63/EU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FLAIRE Consultants Ltd (leider)
Postadres: 15, Riverside Studios, Amethyst Road, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
Plaats: Newcastle upon Tyne
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NE4 7YL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scientialis Ltd
Postadres: 72 London Road
Plaats: St Albans
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AL1 1NS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PNBN Enterprises Ltd
Postadres: 4 Clarinda Park North
Plaats: Dun Laoighre
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: POP-UP Studio Ltd
Postadres: 102 Sheriffs Highway
Plaats: Gateshead
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NE9 5SD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 153.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1(e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (zie http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018