Usługi - 572175-2018

26/12/2018    S248

Belgia-Bruksela: Promowanie alternatyw na rzecz badań na zwierzętach dzięki opracowaniu narzędzi w zakresie e-learningu w ramach Dyrektywy 2010/63/UE

2018/S 248-572175

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promowanie alternatyw na rzecz badań na zwierzętach dzięki opracowaniu narzędzi w zakresie e-learningu w ramach Dyrektywy 2010/63/UE

Numer referencyjny: ENV.B.2/SER/2018/0011
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie trzech osobnych modułów e-learningowych na potrzeby konkretnych zadań, które ludzie ciągle wykonujący badania nad zwierzętami i/lub urzędnicy zezwalający na te badania wykonują, stosując zasadę zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia badań na zwierzętach zgodnie z Dyrektywą 2010/63/UE. Te zadania to:

1) „Opracowanie procedur i projektów”,

2) „Osoba oceniająca projekt”,

3) „Wdrożenie ramy oceny dotkliwości w ramach projektów wykorzystujących żywe zwierzęta”.

W oparciu o zamówienie zestaw wspomnianych materiałów szkoleniowych będzie mógł zostać udostępniony wszystkim szkoleniowcom w UE. Aby zapewnić przydatność do danego celu, zamówienie obejmuje ocenę modułów e-learningowych przez stosowną grupę ekspertów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 256 153.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa.

Pojedyncze umowa o usługi na okres 24 miesięcy, bez możliwości odnowienia, o budżecie w wysokości 260 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 70
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt został opublikowany wcześniej w PIN OJ 2018/S 056 - 123139 z dnia 21.3.2018 i był zatytułowany „Rozwój naukowy i techniczny interaktywnych modułów e-nauczania dotyczących ramowej oceny stopnia zagrożeń, koncepcji projektów i procedur z wykorzystaniem zwierząt oraz roli podmiotu oceniającego w projektach badań nad zwierzętami, realizowanych na mocy Dyrektywy 2010/63/UE” o budżecie w kwocie 300 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 114-258515
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07027741/2018/790313/SER/ENV.B2
Nazwa:

Promowanie alternatyw na rzecz badań na zwierzętach dzięki opracowaniu narzędzi w zakresie e-learningu w ramach Dyrektywy 2010/63/UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FLAIRE Consultants Ltd (lider)
Adres pocztowy: 15, Riverside Studios, Amethyst Road, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
Miejscowość: Newcastle upon Tyne
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: NE4 7YL
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Scientialis Ltd
Adres pocztowy: 72 London Road
Miejscowość: St Albans
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: AL1 1NS
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PNBN Enterprises Ltd
Adres pocztowy: 4 Clarinda Park North
Miejscowość: Dun Laoighre
Kod NUTS: IE IRELAND
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POP-UP Studio Ltd
Adres pocztowy: 102 Sheriffs Highway
Miejscowość: Gateshead
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: NE9 5SD
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 260 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 256 153.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018