S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 572179-2018

26/12/2018    S248

Belgicko-Brusel: Behaviorálna ekonomická analýza motivácie odborníkov v zdravotníckych profesiách a v profesiách v oblasti obchodných služieb

2018/S 248-572179

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market
Poštová adresa: Avenue des Nerviens 105
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Martin Frohn, Head of Unit - GROW E5 Professional qualifications and skills
E-mail: GROW-E5@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Behaviorálna ekonomická analýza motivácie odborníkov v zdravotníckych profesiách a v profesiách v oblasti obchodných služieb

Referenčné číslo: 718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
II.1.2)Hlavný kód CPV
79411000 Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Očakáva sa, že sa štúdiou poskytne teoretická a empirická analýzu toho, ako profesionálna regulácia v zdravotníctve a obchodných službách (požiadavky na vstup a na správanie) ovplyvňuje dosiahnutie cieľov verejného záujmu sledovaných týmto nariadením.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 270 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Motivácia odborníkov v zdravotníckych profesiách: prístup behaviorálnej ekonomiky

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79411100 Poradenské služby pre rozvoj podnikania
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia by mala poskytnúť potrebné základné informácie, ktoré by prispeli k pochopeniu faktorov určujúcich alebo ovplyvňujúcich kvalitu profesionálnych služieb v EÚ. Je to v úplnom súlade s úsilím Komisie vytvoriť pevnú znalostnú základňu na podporu regulačného rámca pre odborné služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 50
Kritérium kvality - Názov: Rozsah analýzy / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce vrátane plánu činností, ich časového rozvrhnutia a kontroly kvality / Relatívna váha: 30
Cena - Relatívna váha: 50
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Motivácia odborníkov v profesiách v oblasti obchodných služieb: prístup behaviorálnej ekonomiky

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79411100 Poradenské služby pre rozvoj podnikania
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia by mala poskytnúť potrebné základné informácie, ktoré by prispeli k pochopeniu faktorov určujúcich alebo ovplyvňujúcich kvalitu profesionálnych služieb v EÚ. Je to v úplnom súlade s úsilím Komisie vytvoriť pevnú znalostnú základňu na podporu regulačného rámca pre odborné služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 50
Kritérium kvality - Názov: Rozsah analýzy / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce vrátane plánu činností, ich časového rozvrhnutia a kontroly kvality / Relatívna váha: 30
Cena - Relatívna váha: 50
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 142-323822
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
Časť č.: 1
Názov:

Motivácia odborníkov v zdravotníckych profesiách: prístup behaviorálnej ekonomiky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/12/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.
Poštová adresa: via Meravigli 14
Mesto/obec: Milan MI
Kód NUTS: ITC4C Milano
PSČ: 20123
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Open Evidence
Poštová adresa: Avingunda Tibidabo, 39
Mesto/obec: Barcelona (Barcelona)
Kód NUTS: ES511 Barcelona
PSČ: 08035
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 135 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 120 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
Časť č.: 2
Názov:

Motivácia odborníkov v profesiách v oblasti obchodných služieb: prístup behaviorálnej ekonomiky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/12/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: The Behaviouralist Ltd
Poštová adresa: 5 Hoxton Square
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI LONDON
PSČ: N1 6NU
Štát: Spojené kráľovstvo
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 135 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 93 800.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewal
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/12/2018