Υπηρεσίες - 572182-2018

26/12/2018    S248

Φινλανδία-Ελσίνκι: Παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία: PO/2018-11/HEL

2018/S 248-572182

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Representation in Helsinki
Ταχ. διεύθυνση: Malminkatu 16
Πόλη: Helsinki
Κωδικός NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Ταχ. κωδικός: 00100
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Media
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-fi-tender@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/finland
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία: PO/2018-11/HEL

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-11/HEL
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92111200 Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της πολιτικής πληροφοριών και επικοινωνίας της, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία δημοσιοποιεί και διαδίδει επιγραμμικά και μέσω άλλων καναλιών, προσαρμοσμένα κατά τόπους και τοπικά άρθρα και πληροφορίες σε γραπτή, οπτική και ακουστική μορφή: συνολικά 50 άρθρα, 20 οπτικά στοιχεία και 5 βίντεο που έχουν σχέση με την ΕΕ ανά έτος, κυρίως στα φιλανδικά, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και 5 άρθρα και 2 οπτικά στοιχεία, το μέγιστο, στα σουηδικά. Στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι η σύναψη απευθείας σύμβασης με έναν ανάδοχο για την παραγωγή περιεχομένου προκειμένου να βοηθήσει την αντιπροσωπεία σε αυτά τα καθήκοντα.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 52 500.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
22120000 Δημοσιεύσεις
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ελσίνκι.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο σκοπός αυτής της σύμβασης είναι η παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου κυρίως στα φιλανδικά και κάποιες φορές στα σουηδικά αναφορικά με θέματα πολιτικής της ΕΕ για το φιλανδικό κοινό. Το περιεχόμενο (άρθρα, οπτικά και οπτικο-ακουστικά στοιχεία) πρόκειται να δημοσιευτεί και να διαδοθεί κατά περίπτωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία στο εβδομαδιαίο δελτίου τύπου της, τον ιστότοπο και τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Facebook, Twitter, Instagram και Youtube). Άλλη χρήση του περιεχομένου θα συμφωνηθεί κατά περίπτωση από τον ανάδοχο και την αντιπροσωπεία.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Υπόδειγμα επεξηγηματικού άρθρου στα φιλανδικά / Στάθμιση: 23
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Υπόδειγμα άρθρου αναφοράς σε εκδήλωση στα φιλανδικά / Στάθμιση: 23
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Υπόδειγμα οπτικού / Στάθμιση: 18
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περίληψη/σενάριο για βίντεο / Στάθμιση: 18
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: μέτρα που εφαρμόζονται για συνεχή υψηλή απόδοση καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου της ποιότητας και πρόθεση να παραμείνουν ενημερωμένα με τις τεχνολογικές αλλαγές / Στάθμιση: 18
Τιμή - Στάθμιση: Χαμηλότερη τιμή/τιμή της προσφοράς Χ * Ποιότητα
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά το URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3808 καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 130-295594
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-11/HEL
Τίτλος:

Παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία: PO/2018-11/HEL

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/12/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Hill+Knowlton Strategies
Αριθμός ταυτοποίησης: FI0114710
Ταχ. διεύθυνση: Ludviginkatu 6
Πόλη: Helsinki
Κωδικός NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Ταχ. κωδικός: 00130
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 54 800.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 52 500.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 25 %
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Οι γνωστοί ανάδοχοι είναι οι εξής:Studio Skaala Oy (10 %), Youngfield Films Oy (10 %), AAC Global (5 %)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3808

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται συχνά την εν λόγω ιστοσελίδα, διότι μπορεί να δημοσιευθούν συμπληρωματικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/12/2018