Dienstleistungen - 572184-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Supraśl: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 233-572184

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Supraśl
Postanschrift: ul. J. Piłsudskiego 58
Ort: Supraśl
NUTS-Code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Postleitzahl: 16-030
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kropiewnicka
E-Mail: monika.kropiewnicka@suprasl.pl
Telefon: +48 857132700
Fax: +48 857132720

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.suprasl.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://suprasl.logintrade.net/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Supraśl

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.21.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Supraśl.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 868 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Supraśl.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Supraśl.

3) Zakres zamówienia obejmuje:

a) systematyczne odbieranie odpadów komunalnych (niezależnie od ich ilości) zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem i częstotliwością wywozu określoną w SIWZ;

b) zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, przepisami wykonawczymi do ustaw oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku gminy Supraśl;

c) selektywne odbieranie następujących frakcji odpadów z nieruchomości: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon;

d) odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców do punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Supraśl i wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego) co najmniej 1 raz w tygodniu w sobotę po zakończeniu pracy punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych lub w poniedziałek (w przypadku, kiedy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w kolejny dzień roboczy); punkty każdorazowo muszą być opróżnione ze wszystkich odpadów, również tych złożonych luzem w przypadku braku miejsca w kontenerach;

e) wyposażenie każdego punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych w co najmniej: 2 kontenery na odpady zielone i bio (minimum 7 m3 każdy), kontener na odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci (minimum 20 m3), kontener na gruz (minimum 7 m3), na odpady budowlane (minimum 7 m3) – 2 szt., na popiół w sezonie grzewczym (minimum 5 m3), oraz pojemników na odpady segregowane – szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, świetlówki, tekstylia, leki, baterie i akumulatory oraz chemikalia (na każdą frakcję oddzielnie, w takiej ilości aby nie powodowało to przepełnienia pojemników); kontenery powinny być w stanie technicznym umożliwiającym bezpiecznie i łatwe korzystanie z nich oraz opisane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego odbioru wybranych frakcji odpadów z dnia 29.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.), w przypadku niewystarczającego miejsca w kontenerach może być niezbędne czasowe dostawienie jeszcze jednego pojemnika na gabaryty bądź odpady budowlane;

f) dostarczenie worków na selektywną zbiórkę odpadów w czterech kolorach (niebieski, zielony, żółty i brązowy), opisanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego odbioru wybranych frakcji odpadów z dnia 29.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.); Wykonawca zapewnia worki do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji;

g) dostarczenie pojemników na selektywną zbiórkę odpadów;

Uwaga: Wykonawca nie dostarcza pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów bezpośrednio od mieszkańców. Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów wykonawca zapewnia tylko w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

h) przygotowanie harmonogramu odbioru poszczególnych grup odpadów na rok 2020 w uzgodnieniu z Zamawiającym w ciągu 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

i) dostarczenie materiałów informacyjnych właścicielom nieruchomości zamieszkałych, przygotowanych przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 147-362030
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kombatantów 4
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-102
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 388 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 097 440.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019