Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572219-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Kęty: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 201-572219

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Mickiewicza 8
Città: Kęty
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Codice postale: 32-650
Paese: Polonia
Persona di contatto: Sławomir Paździor
E-mail: komax@komax.pl
Tel.: +48 338452770
Fax: +48 338452770
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.komax.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka ze 100% udziałem Gminy
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zagospodarowanie w Instalacji komunalnej odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę

Numero di riferimento: PK/05/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęty, Gminy Osiek i innych (dotyczy głównie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) na instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także zagospodarowanie innych odpadów segregowanych - w tym segregowanych u źródła, a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych, odpadów budowlanych i innych.

Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Woj. Małopolskiego. Pozostały OPZ w swz.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21A Oświęcimski
Luogo principale di esecuzione:

Kęty, ul. Mickiewicza 8- siedziba spółki. Odpady pochodzą głównie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kęty, Gminy Osiek i innych Gmin obsługiwanych przez Spółkę.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług w zakresie:

a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;

b) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja podsitowa 0-80 mm) zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach, (tj.: Dz.U. z 2022r. poz.699 ze zm.); frakcja nadsitowa (> 80 mm) o wymaganej przez aktualne przepisy prawa kaloryczności winna zostać przekazana do zagospodarowania jako paliwo alternatywne;

c) składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizat);

d) wysortowania ze zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów surowców wtórnych z przeznaczeniem ich do odzysku;

e) prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej poniżej oraz formularzu cenowym i wynosi łącznie około – 1 752 Mg

f) Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowania oferty;

g) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia rzeczywistej ilości odpadów, różniącej się w dół lub w górę od prognozowanej w ramach podanych rodzajów (kodów) odpadów.

Rodzaj odpadów Kod odpadów Prognoza na cały okres zamówienia w 2023 roku w [Mg]

Rodzaj odpadów Kod odpadów Prognoza na cały okres zamówienia [Mg]

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 01-1.500

Odpady wielkogabarytowe-20 03 07-40

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-17 01 01-11

Opakowania z papieru i tektury-15 01 01-30

Opakowania z tworzyw sztucznych-15 01 02-45

Opakowania ze szkła-15 01 07-20

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia-17 01 03-10

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji-20 01 08-10

Opakowania z metali-15 01 04-1

Zmieszane odpady opakowaniowe-15 01 06-1

Papier i tektura-20 01 01 -10

Tworzywa sztuczne i metale-20 01 39-5

Szkło-20 01 02-5

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03-17 09 04-20

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach-20 03 99-10

Oleje i tłuszcze jadalne-20 01 25-1

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02-15 02 03-1

Opakowania z drewna-15 01 03-2

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14-10 01 15-10

Szkło-17 02 02-5

Gruz ceglany-17 01 02-10

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.-17 01 80-5

RAZEM: 1752 Mg

Podwykonawstwo:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu ofertowym. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Funkcjonalność i koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji) / Ponderazione: 30
Costo - Nome: Aspekt środowiskowy pojazdów / Ponderazione: 5
Costo - Nome: Aspekt środowiskowy urządzeń / Ponderazione: 5
Costo - Nome: Cena / Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamówienie polega na zagospodarowaniu odpadów pochodzących głównie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gmin obsługiwanych w tym zakresie przez Zamawiającego.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:

a) jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.)

c) aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację komunalną (status instalacji komunalnej przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).

d) aktualną informację o statusie instalacji komunalnej - instalacji do składowania odpadów o kodzie 20 03 99 (status instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych w tym zakresie).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

WADIUM

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości:

- 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w część X swz.

Ustawy SANKCYJNE:

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się także Wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 3, zachodzą również w odniesieniu do podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wzór umowy jaki zostanie zawarty z wybranymi wykonawcami stanowi załącznik do SWZ.

Informacje związane z dopuszczalnymi zmianami umowy z uwagi na ich objętość zawarto we wzorach umów.

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących prace fizyczne związane z sortowaniem odpadów

Szczegółowe dane w swz.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 07:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 08:00
Luogo:

siedziba Zamawiającego, 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8, Biuro Zarządu.

Adres platformy przetargowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

lipiec 2023r.

VI.3)Informazioni complementari:

Wymagane podmiotowe środki dowodowe wskazane są w części VIII SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.

2) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wczesnej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 3) stosuje się.

4. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

Kwestie udziału w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie reguluje część. VI swz, podwykonawstwo-część IX swz.

Kwestie ochrony danych osobowych znajdują się w części II swz.

Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady pochodzące z realizacji usługi związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne, jednak Zamawiający dopuszcza sporadyczne dostarczenie odpadów pochodzących również z nieruchomości zamieszkałych w przypadku awarii lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej ich zagospodarowanie w dedykowanych instalacjach.

Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych objętych zakresem zamówienia w okresie jego realizacji; Zamawiający nie ma wpływu na ilość odpadów w poszczególnych asortymentach (kodach) stąd ostateczne ilości odpadów mogą odbiegać od szacunków podanych w swz, dane na podstawie których oszacowano ilości odpadów oparte są na informacjach statystycznych sporządzonych na podstawie lat poprzednich.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022