Werken - 572226-2018

26/12/2018    S248

Duitsland-Oberstdorf: Metaalbewerking

2018/S 248-572226

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mart Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-5
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Florian Speigl
E-mail: speigl@oberstdorf.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oberstdorf.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de//

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- und Schlosserarbeiten_Toranlagen

Perceel nr.: 3353_1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Perceel nr.: VE 3353_2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
15/02/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018