Dienstleistungen - 572234-2019

03/12/2019    S233

Slovensko-Nýrovce: Výsadba a údržba zelených plôch

2019/S 233-572234

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Nýrovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00307327
Poštová adresa: Nýrovce 53
Mesto/obec: Nýrovce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 935 67
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
E-mail: jaromir.smitka@gmail.com
Telefón: +421 907871152

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.nyrovce.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4340

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

NY-1_Vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce

Referenčné číslo: NY-1/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
77310000 Výsadba a údržba zelených plôch
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny, ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu.

Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45112710 Terénne úpravy trávnatých oblastí
60100000 Služby cestnej dopravy
77312100 Likvidácia buriny
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Nýrovce, k.ú. Nýrovce, parcely registra C č. 2835, 2853, 2573, 2808, 2829, 2833 a 2552

II.2.4)Opis obstarávania:

Výsadba 1 546 ks kvalitných sadeníc stromov a 7749 ks krov so všetkými technickými opatreniami ktoré zabezpečia dostatok vody, živín a ujatie porastov počas najbližších rokov. Podrobný opis v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 199-483698
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Zmluva o dielo

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Zákazka zrušená v súlade s § 57 ods. 2

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/11/2019