Dienstleistungen - 572250-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Zubereitung von Mahlzeiten

2019/S 233-572250

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
Postanschrift: ul. Mączna 4
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-780
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Babula
E-Mail: org@zoz-zdroje.pl
Telefon: +48 918806227
Fax: +48 918806203

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital-zdroje.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – III postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: 52/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55321000 Zubereitung von Mahlzeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSZOZ „Zdroje"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 504 712.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

SPSZOZ Zdroje, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSZOZ „Zdroje".

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w związku z tym, iż pierwsze postępowanie zostało unieważnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 195-474276
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – III postępowanie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sarnacka
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-616
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import „Martina” Walczak Mirosław
Postanschrift: ul. Mickiewicza 37
Ort: Żnin
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 88-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 050 923.61 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 504 712.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ (rozdział VI).

3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w SIWZ.

4. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w SIWZ.

6. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

8 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w SIWZ (Rozdział VI) potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach po przeprowadzonych przez strony negocjacjach cenowych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

Poprzez podobne usługi Zamawiający rozumie świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków, zgodnie z opisem określonym w SIWZ w rozdziale XIII.

10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących swoje czynności stale pod kierownictwem na terenie Zamawiającego i zatrudnionych na stanowiskach przewidzianych do wykonywania prac prostych w rozumieniu Grupy 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.8.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018.227). Obowiązek ten nie dotyczy osób wykonujących obowiązki kierownicze, techniczne wymagające wykształcenia średniego lub wyższego oraz kadry ekonomicznej i administracyjnej, ja również przypadków tymczasowych zastępstw, konieczności nagłych mobilizacji w związku z usuwaniem awarii lub występowania innych podobnych sytuacji. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie znajduje również zastosowania w stosunku do podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub do innego równoważnego rejestru, którzy czynności objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywali osobiście i samodzielnie.

11. Wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych na sumę stanowiąca 3 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019