Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572265-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Słupno: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572265

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Słupno
Numero di identificazione nazionale: PL
Indirizzo postale: ul. Miszewska 8A
Città: Słupno
Codice NUTS: PL923 Płocki
Codice postale: 09-472
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marzena Załęska
E-mail: przetargi@slupno.eu
Tel.: +48 242679574
Fax: +48 242619538
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ugslupno.bip.org.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno

Numero di riferimento: SZP.271.1.18.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Zakres

przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w SWZ, w tym w istotnych

postanowieniach umowy

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Codice NUTS: PL923 Płocki
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Słupno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Zakres

przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w SWZ, w tym w istotnych

postanowieniach umowy

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji odbioru interwencyjnego / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podst. polegającego na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gm.Słupno. Usługi te będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych usług.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Realizację umowy Wykonawca rozpocznie nie wcześniej niż w dniu 01.01.2023r. i będzie wykonywał ją w sposób ciągły i nieprzerwany do dnia 31 grudnia 2024 r. Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Słupno, o którym mowa w art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawniający Wykonawcę do odbierania z terenu Gminy Słupno wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, o których mowa w projekcie umowy oraz OPZ.;

b. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu i zbierania odpadów komunalnych;

c. zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w tym

w szczególności art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b – w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić przetwarzanie odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

d. umowę/-y z instalacją/-ami komunalną/-ymi na przyjmowanie odebranych

od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

zobowiązany jest złożyć ww dokumenty.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a. wykonał usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg,

b. dysponuje bazą magazynowo–transportową spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości,

c. dysponuje pojazdami do odbierania odpadów komunalnych, w ilości

i o parametrach spełniających wymagania określone w ww. rozporządzeniu, tj.:

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów dostosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – min. 1 szt. (jedna sztuka).

Na wezwanie zamawiającego wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz informacja Wykonawcy, że dysponuje bazą magazynowo - transportową spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 i art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 09:15
Luogo:

Za pośrednictwem Platformy - ePUAP i udostępnionej również na miniPortalu

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

w 2024r.

VI.3)Informazioni complementari:

Dokumenty dołączane do oferty:

1)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy – Załącznik nr 2 /jeżeli dotyczy/

4) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w

Ukrainie – Załącznik nr 3.

5) Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art 108 ust 1i art. 109. ust. 1 pkt 4,5,7-10

ustawy Pzp oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie zmienione rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej 2022/576 (przesłanka obligatoryjna).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022