Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572279-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Sandomierz: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572279

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Sandomierz
Numero di identificazione nazionale: 830409927
Indirizzo postale: Plac Poniatowskiego 3
Città: Sandomierz
Codice NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Codice postale: 27-600
Paese: Polonia
Persona di contatto: Angelika Kędzierska
E-mail: angelika.kedzierska@um.sandomierz.pl
Tel.: +48 158154186
Fax: +48 158154101
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://sandomierz.eu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz

Numero di riferimento: RZP.271.1.24.2022.DDR
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

­Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz, na których zamieszkują mieszkańcy.

­Wyposażenie w pojemniki i worki nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz.

­Szacunkowa ilość odpadów do odbioru z nieruchomości zamieszkałych w 2023 roku wynosi 5614,6 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 12 do SWZ (projekt umowy)

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Sandomierz

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru z nieruchomości zamieszkałych w 2023 roku (zamówienie podstawowe)

W oparciu o ilości odebranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu Gminy Sandomierz w 2021 roku oraz ilości odebranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sandomierz poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w okresie I-VIII 2022 roku prognozuje się następujące ilości odpadów komunalnych do odbioru z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sandomierz w 2023 roku (według rodzajów odpadów):

Rodzaj odpadów JM Mg Ilość Mg

Zmieszane odpady komunalne Mg 3575/Papier Mg 236/Tworzywa sztuczne Mg 309/Szkło Mg 333/Odpady ulegające biodegradacji Mg 1021/Przeterminowane leki Mg 1/Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Mg 5,6/Meble i inne odpady wielkogabarytowe Mg 134/Razem Mg 5614,6

Wskazane wyżej ilości odpadów są ilościami szacunkowymi podanymi dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę oferty i obliczenia przez Wykonawcę maksymalnej wartości zamówienia. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.Wykonawca sporządzając ofertę przetargową powinien na podstawie powyższych informacji a także danych ogólnodostępnych uwzględnić ryzyko zmiany liczby obsługiwanych mieszkańców, możliwy wzrost liczby obsługiwanych nieruchomości, ilości odbieranych odpadów (w szczególności ich wzrost) w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy w okresie trwania umowy wykazy nowo zgłaszanych nieruchomości do obsługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, obejmuje m.in.

- Charakterystykę Gminy Sandomierz.

- Informacje dot. odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Sandomierz,

- Szacunkową ilość odpadów do odbioru z nieruchomości zamieszkałych w 2023 roku (zam. podstawowe,prawo opcji),

- Inf. nt. odbioru i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, wyposażenia w pojemniki i worki, harmonogramu odbioru odpadów, zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości oraz w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych, standardu sanitarnego wykonywania zamówienia oraz ochrony środowiska, obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, szczegółowego sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów,szczegółowych wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz pozostałe warunki świadczenia usługi.

- Inf. dot. podwykonawców, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, polegania na zasobach innych podmiotów, wymogu zatrudnienia (zgodnie z art. 95 ust. 1 upzp) przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy znajdują się w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje:

-obowiązku/nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,o których mowa w art.131 ust. 2 upzp ,

- fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawców na podst. art. 109 upzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst.:

- art.108 ust.1 upzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dot. także podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Szczegółowo podstawy wykluczenia reguluje SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: zapewnienie czystości pojemników na odpady komunalne / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: ilość pojazdów silnikowych napędzanych paliwami alternatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083. z późn. zm.), używanych do realizacji zamówienia (aspekt środowiskowy) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: odległość bazy magazynowo - transportowej wykorzystywanej do realizacji zamówienia od granic administracyjnych Gminy Sandomierz (aspekt środowiskowy) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji:

Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w ramach umowy podstawowej (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poszczególnych frakcji odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta) poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego, na warunkach i zasadach określonych w § 2 umowy (projekt umowy) o dodatkowy zakres określony w załączniku nr 3 do umowy oraz za dodatkowym wynagrodzeniem.

2) Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji:

Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa opcji jako uprawnienie,

z którego może lecz nie musi skorzystać, wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego każdorazowo w przypadku, gdy zajdzie stosowna potrzeba, w szczególności w sytuacji, gdy:

a) będzie zachodziła konieczność odbioru i zagospodarowania odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych poszczególnych frakcji w ilości większej niż przewidziana w zamówieniu podstawowym;

b) Pozostałe uregulowania dotyczące okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania

z prawa opcji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ

(w szczególności w § 2 projektu umowy).

Maksymalna wartość opcji: 30 % wartości zamówienia podstawowego

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7 upzp, do 50% wartości netto zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1) dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.)

b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia,

c) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona wykaże, że posiada:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia,

c) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000 zł.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie , że wykonawca spełnia warunek, składanych na wezwanie zamawiającego:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 1 000 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:

a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

- co najmniej jednej usługi lub usługi złożonej z dwóch oddzielnych usług odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującej wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, od łącznej ilości minimum 15.000 osób z terenu jednej gminy, oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy,

- co najmniej jednej usługi lub usługi złożonej z dwóch oddzielnych usług odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującej wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów segregowanych, od łącznej ilości minimum 10.000 osób z terenu jednej gminy, oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy,

- co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującej wykonanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez wydanie broszury informacyjnej na temat segregowania odpadów oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych.

b) dysponowanie co najmniej dwoma pracownikami legitymującymi się wykształceniem wyższym z zakresu ochrony środowiska.

c) dysponowanie co najmniej dwoma pracownikami upoważnionymi do kierowania pracami związanymi z wywozem odpadów komunalnych z pojemników legitymujących się minimum 5 letnim doświadczeniem i posiadających minimum średnie wykształcenie.

d) posiadanie lub dysponowanie co najmniej:

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z kontenerów,

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w tym jeden z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (np.HDS),

- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych

o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego.

Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Wykonawca w całym okresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dysponować specjalistycznymi pojazdami w pełni sprawnymi, posiadającymi aktualne badania techniczne, spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo – transportową:

- usytuowaną na terenie Gminy Sandomierz lub w odległości nie większej niż 60km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie,do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,

- teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- na terenie bazy powinny znajdować się także:

c.d. poniżej

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

- teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ust. Prawo Wodne.

Ponadto Wykonawca winien posiadać lub dysponować:

- wystarczającą ilością pojemników gwarantującą systematyczne zbieranie odpadów,

- legalizowaną wagą o udźwigu minimum 50 ton z możliwością zapisu i przesyłu elektronicznego wyniku każdorazowego ważenia pojazdów z odpadami do wskazanego przez Zamawiającego Wydziału Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w celu monitorowania i kontroli rozliczeń.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu oświadczeń potwierdzających posiadanie wyżej wymienionego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przez cały czas trwania umowy wymaganą ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie,że wykonawca spełnia warunki składanych na wezwanie zamawiającego:

a) wykaz usług wykonanych,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg. zał.nr 4 do SWZ,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg. zał.nr 5 do SWZ;

c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg. zał.nr 7 do SWZ;

d) wykaz narzędzi,wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg. zał.nr 8 do SWZ;

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie,że wykonawca nie podlega wykluczeniu składanych na wezwanie zamawiającego:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 upzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 upzp,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.275),z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg. zał. nr 3 do SWZ

- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art. 125 ust. 1 upzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 upzp, oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wg. zał. nr 11 do SWZ

Szczegółowy opis warunków oraz wymaganych podmiotowych środków dowodowych zawiera SWZ

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Realizacja zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zapisem § 13 projektu umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale VI SWZ;

2) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie zgodnie z zał. nr 9 do SWZ. (jeżeli dotyczy),

3) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 125 ust. 1 (zał. nr 10 do SWZ)

4) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 125 ust. 5 (zał. nr 10a do SWZ) (jeżeli dotyczy)

5) zobowiązanie innego podmiotu (zał. nr 6 do SWZ) oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale V (jeżeli dotyczy);

6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji). Wymagania dotyczące formy i zasad wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VII SWZ;

7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

8) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Szczegółowe informacje nt. sporządzania JEDZ oraz wymagań sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej zawiera SWZ.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w rozdziale VII SWZ.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – szczegóły w SWZ.

Informacje na temat RODO zawiera Rozdział XVIII SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX upzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 upzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera dział IX upzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022