Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 572282-2019

03/12/2019    S233

Polska-Sanok: Usługi odśnieżania

2019/S 233-572282

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Adres pocztowy: ul. Witkiewicza 8
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka
E-mail: dziajka@pzd.sanok.pl
Tel.: +48 134642445
Faks: +48 134642445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzd.sanok.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Numer referencyjny: ZP.2520.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 6:

— zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972,

— zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270,

— zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750,

— zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013,

— zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610,

— zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 540 757.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 1 Rejon Sanok – 6 915,85 PLN (sześć tysięcy dziewięćset piętnaście 85 /100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 2 Rejon Dobra – 2 562,99 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 99/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – 2 877,40 PLN (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem 40 /100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 4 Rejon Zarszyn strona prawa – 6 392,88 PLN (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 88/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 5 Rejon Zarszyn strona lewa 1 376,71 PLN (tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć 71/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – 2 985,51 PLN (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 51/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-443663
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłataja36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: trans.tadeusz@o2.pl
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 461 057.00 PLN
Najtańsza oferta: 464 622.00 PLN / Najdroższa oferta: 663 746.40 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 866.00 PLN
Najtańsza oferta: 173 171.00 PLN / Najdroższa oferta: 180 387.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Drogmax” Andrzej Zawiślan
Adres pocztowy: Bukowsko 325
Miejscowość: Bukowsko
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-505
Państwo: Polska
E-mail: drogmax@poczta.onet.pl
Tel.: +48 134674149
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 191 827.00 PLN
Najtańsza oferta: 263 250.00 PLN / Najdroższa oferta: 263 250.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: trans.tadeusz@o2.pl
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 426 192.00 PLN
Najtańsza oferta: 423 427.00 PLN / Najdroższa oferta: 582 274.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Drogmax” Andrzej Zawiślan
Adres pocztowy: Bukowsko 325
Miejscowość: Bukowsko
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: drogmax@poczta.onet.pl
Tel.: +48 134674149
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 91 781.00 PLN
Najtańsza oferta: 184 158.00 PLN / Najdroższa oferta: 184 158.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 74
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: dromos@2a.pl
Tel.: +48 134630795
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 199 034.00 PLN
Najtańsza oferta: 287 539.00 PLN / Najdroższa oferta: 287 539.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ozp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne terminy odwołań określa art. 182 Pzp oraz SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019