Dienstleistungen - 572282-2019

03/12/2019    S233

Polska-Sanok: Usługi odśnieżania

2019/S 233-572282

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Adres pocztowy: ul. Witkiewicza 8
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka
E-mail: dziajka@pzd.sanok.pl
Tel.: +48 134642445
Faks: +48 134642445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzd.sanok.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Numer referencyjny: ZP.2520.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 6:

— zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972,

— zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270,

— zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750,

— zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013,

— zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610,

— zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 540 757.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 1 Rejon Sanok – 6 915,85 PLN (sześć tysięcy dziewięćset piętnaście 85 /100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 2 Rejon Dobra – 2 562,99 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 99/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – 2 877,40 PLN (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem 40 /100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 4 Rejon Zarszyn strona prawa – 6 392,88 PLN (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 88/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max. 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 5 Rejon Zarszyn strona lewa 1 376,71 PLN (tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć 71/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości: zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – 2 985,51 PLN (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 51/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-443663
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok – ilość km 40,972

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłataja36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: trans.tadeusz@o2.pl
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 461 057.00 PLN
Najtańsza oferta: 464 622.00 PLN / Najdroższa oferta: 663 746.40 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra – ilość km 22,270

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 866.00 PLN
Najtańsza oferta: 173 171.00 PLN / Najdroższa oferta: 180 387.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz – Bukowsko – ilość km 33,750

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Drogmax” Andrzej Zawiślan
Adres pocztowy: Bukowsko 325
Miejscowość: Bukowsko
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-505
Państwo: Polska
E-mail: drogmax@poczta.onet.pl
Tel.: +48 134674149
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 191 827.00 PLN
Najtańsza oferta: 263 250.00 PLN / Najdroższa oferta: 263 250.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trans-Drew Tadeusz Popiel
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 36
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: trans.tadeusz@o2.pl
Tel.: +48 605356498
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 426 192.00 PLN
Najtańsza oferta: 423 427.00 PLN / Najdroższa oferta: 582 274.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Drogmax” Andrzej Zawiślan
Adres pocztowy: Bukowsko 325
Miejscowość: Bukowsko
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: drogmax@poczta.onet.pl
Tel.: +48 134674149
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 91 781.00 PLN
Najtańsza oferta: 184 158.00 PLN / Najdroższa oferta: 184 158.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 74
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
E-mail: dromos@2a.pl
Tel.: +48 134630795
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 199 034.00 PLN
Najtańsza oferta: 287 539.00 PLN / Najdroższa oferta: 287 539.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ozp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne terminy odwołań określa art. 182 Pzp oraz SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019