Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572328-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Witkowo: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

2022/S 201-572328

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina i Miasto Witkowo
Numero di identificazione nazionale: 311019467
Indirizzo postale: ul. Gnieźnieńska 1
Città: Witkowo
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 62-230
Paese: Polonia
Persona di contatto: Hanna Rakowska
E-mail: przetargi@witkowo.pl
Tel.: +48 614778194
Fax: +48 614778855
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bip.witkowo.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Numero di riferimento: ITz.271.24.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie:

- niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie

Gminy i Miasta Witkowo, na których: zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite

Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

- selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

- selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

-odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz

-zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w

Skorzęcinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady komunalne.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych, domków letniskowych, z PSZOK, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Gmina i Miasto Witkowo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których:

-zamieszkują mieszkańcy,

-znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

b) odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

c) odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

d) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo,

e) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów.

1.1. W ramach zadania wykonawca będzie odbierał i transportował:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej,

b) odpady selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości, odbierane z PSZOK i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązkiem wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości położone na terenie Gminy Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy i znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, PSZOK w Małachowie-Wierzbiczany oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z pkt 2.10. Załącznika nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zamierza przekazywać odpady – zgodnie

z art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przekazanie odpadów zostanie

udokumentowane na podstawie kart przekazania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach), które wykonawca dostarczy zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.

Ciąg dalszy w Projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (teren niezamieszkały) o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady komunalne.

Na terenie Ośrodka znajduje się około 8.000 stałych miejsc noclegowych.

W weekendy, w czerwcu do Ośrodka przybywa znaczna ilość turystów z pobytem jednodniowym /w letnie upalne weekendy, niekiedy do Ośrodka przybywa ok. 25 tys. turystów/.

W Ośrodku znajduje się 50 stałych punktów gastronomiczno-handlowych i ok. 20 sezonowych punktów handlowych.

1.2. Na ww. terenie, szczególnie przy ciągach pieszo jezdnych w centralnej części Ośrodka, przy plaży oraz miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów /po uzgodnieniu z właściwym Organem – Zarządcą -Ośrodka/ należy rozstawić pojemniki o pojemności 240 l. w ilości min. 160 szt. w tym ok 40 szt. w kolorze czerwonym lub żółtym. Pojemniki zaopatrzone w foliowe worki. W 10 punktach Ośrodka pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – po 4 szt. w każdym miejscu przeznaczone do papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji.

Do przedmiotu zamówienia należy także opróżnianie pojemników, które wykonawca rozstawi w różnych częściach Ośrodka, min. w 25 punktach wskazanych przez Zarządcę Ośrodka, w liczbie pojemników niezbędnych do składowania odpadów przy stosownej, codziennej częstotliwości ich opróżniania.

Zalecane pojemniki o poj. 1100 l. w ilości około 2-5 szt. w każdym punkcie.

Określona liczba pojemników niezbędna jest w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu.

W pozostałym okresie w zmniejszonej ilości, lecz niezbędnej, umożliwiającej składowanie śmieci w każdej części Ośrodka. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się na terenie Ośrodka przez cały rok.

Wykonawca ma za zadanie opróżniać również ok. 100 koszy ulicznych należących do Zamawiającego.

1.3. Opróżnianie pojemników winno odbywać się na bieżąco, tak by nie zalegały śmieci i nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu codziennie, a w razie potrzeby nawet kilka razy dziennie ze szczególnym uwzględnieniem sobót i niedziel.

1.4. Zabrania się sortowania śmieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

1.5. Do obowiązku wykonawcy należy utrzymanie czystości wokół pojemników rozstawionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone pojemniki będące własnością wykonawcy.

1.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Ciąg dalszy w Projektowanych postanowieniach umowy.

Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zamierza przekazywać odpady – zgodnie z art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przekazanie odpadów zostanie udokumentowane na podstawie kart przekazania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), które wykonawca dostarczy zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Dotyczy wszystkich części postępowania.

W celu spełnienia warunku wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o kodach:

Część 1: 200301, 200307, 160103, 200201, 150101, 150102, 200139, 150107,

Część 2: 200301, 200307, 200201, 150101, 150102, 150107, 170904.

b) Jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 699 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej następujące kody odpadów:

Część 1: 200301, 200307, 160103, 200201, 150101, 150102, 200139, 150107,

Część 2: 200301, 200307, 200201, 150101, 150102, 150107, 170904,

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 41 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 699 ze zm.).

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

- Dla części 1 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 4.500 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

- Dla części 2 – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 600 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do obsługi pojemników wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

Dla części 1 i 2:

- co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

W przypadku składania oferty na 2 części postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tych samych pojazdów w części 1 i 2 zamówienia.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zamieszczono w załączniku do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 06/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

W otwarciu ofert uczestniczy min. 3 członków komisji przetargowej.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

wrzesień/październik 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Pozostałe informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

2. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 (dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), ust. 1 pkt 5 (dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), art. 108 ust. 1 pkt 6;

4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835 ze zm.);

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835 ze zm.).

3. na spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

b) Wykonawca wskaże adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny dla zamawiającego wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ.

2) dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, ...

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art.515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022