С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 572350-2023

22/09/2023    S183

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи на инсталации

2023/S 183-572350

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УПРАВЛЕНИЕ МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: ул. ПРОМИШЛЕНА №1
Град: гр.Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Светла Иванова
Електронна поща: s.ivanova@bl.eso.bg
Телефон: +359 73889608
Факс: +359 73881035
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5642
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/329322
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/329322
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Подмяна на контролери и сензорен кабел в района на п/ст Благоевград”

Референтен номер: УМЕР-248
II.1.2)Основен CPV код
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на периметрова охранителна система за конкретния обект, съгласно настоящите изисквания.

По отношение на видовете дейности, изпълнението на обектите ще се реализира условно на два етапа:

Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект;

Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 213.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

Обект п/ст Благоевград

П/ст Благоевград 400/110/31,5/20 kV се намира в месност Козлодуй землището на с. Церово Подстанцията е собственост и се експлоатира от ЕСО ЕАД, Управление Мрежови експлоат

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка включва: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на периметрова охранителна система за конкретния обект, съгласно настоящите изисквания.

По отношение на видовете дейности, изпълнението на обектите ще се реализира условно на два етапа:

Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект;

Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 213.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в

България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закон за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи от трета група, трета категория.

Доказва се с представянето на заверени от участника копия на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група, трета категория и валиден контролен талон.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива и ако е приложимо към тях съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето и заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проектант.

Доказва се с представянето на заверено копие на валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектант със застрахователно покритие, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС) и доказателство за напълно платена премия.

2. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строител.

Доказва се с представянето на заверено копие на валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл.171, ал. 1 от ЗУТ за строител със застрахователно покритие, съгласно НУРЗЗПС и доказателство за напълно платенапремия.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.

Документите, с които се доказва съответствието с поставения критерий за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица (ако е приложимо).

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето и заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектант, покриваща минималната застрахователна сума за строежи от трета група, трета категория, съгласно чл.5, ал. 1, т.1 от НУРЗЗПС.

2. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строител, покриваща минималната застрахователна сума за строежи от трета група, трета категория, съгласно чл.5, ал. 2, т.1 от НУРЗЗПС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, услуги - проектиране в стратегически обект от значение за Националната сигурност на Р. България, съгласно постановление №3/10.01.2013 на МС /изм. на пост. №181/20.07.2009 на МС/, чл.4, ал.4 от ЗДАНС , във връзка с чл. 40, т.2 от ППЗДАНС за обекти, които са определени за стратегически, с напрежение над 1000 V, включващи дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на услугите, включващи дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (оригинал по образец). Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните документи (заверено от участника копие). Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.*Под „услуга - проектиране, сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира: изготвяне на проекти на технически системи за сигурност.

Участникът да е изпълнил за последните пет години от датата на подаване на офертата, строителство,в стратегически обект от значение за Националната сигурност на Р. България, съгласно постановление № 3/10.01.2013 на МС /изм. на пост. №181/20.07.2009 на МС/, чл.4, ал.4 от ЗДАНС , във връзка с чл. 40, т.2 от ППЗДАНС за обекти, които са определени за стратегически, с напрежение над 1000 V, включващо дейности с предмет и обем, идентичнен или сходнен* с предмета на поръчката. Доказва се с представянето на списък на строителството, включващо дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата (оригинал по образец). Към списъка се прилагат доказателства за изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните документи (заверено от участника копие). Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.*Под „сходно строителство” следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция на технически системи за сигурност.

3. Участникът да разполага с правоспособни физически лица с определена професионална компетентност за изпълнение на проектирането.

Доказва се с представянето на списък на проектантите, които ще изготвят проектните части от техническите спецификации (оригинал по образец). В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

4. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност и съответната квалификация за изпълнение на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на персонал с определена професионална компетентност и съответната квалификация, който ще изпълнява поръчката (оригинал по образец). В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.

Документите, с които се доказва съответствието с поставения критерий за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица (ако е приложимо).Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето и заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, пос

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, услуги - проектиране в стратегически обект от значение за Националната сигурност на Р. България, съгласно постановление № 3/10.01.2013 на МС /изм. на пост. №181/20.07.2009 на МС/, чл.4, ал.4 от ЗДАНС , във връзка с чл. 40, т.2 от ППЗДАНС за обекти, които са определени за стратегически, с напрежение над 1000 V, включващи дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

*Под „услуга - проектиране, сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира: изготвяне на проекти на технически системи за сигурност.

Участникът да е изпълнил за последните пет години от датата на подаване на офертата, строителство,в стратегически обект от значение за Националната сигурност на Р. България, съгласно постановление № 3/10.01.2013 на МС /изм. на пост. №181/20.07.2009 на МС/, чл.4, ал.4 от ЗДАНС , във връзка с чл. 40, т.2 от ППЗДАНС за обекти, които са определени за стратегически, с напрежение над 1000 V, включващо дейности с предмет и обем, идентичнен или сходнен* с предмета на поръчката.

*Под „сходно строителство” следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция на технически системи за сигурност.

3. Участникът да разполага с минимум по един проектант с пълна проектантска правоспособност за всяка от проектните части от техническите спецификации.

4. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност и съответна квалификация за изпълнение на поръчката, както следва:

- Технически ръководител - минимум 1 (едно) лице;

- Координатор по безопасност и здраве - минимум 1 (едно) лице.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и

обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 54, ал.1 от ЗОП; чл. 107 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗККОППИ).

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойност на договора в лв., без ДДС, в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банковата сметка на ЕСО ЕАД

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в Раздел “Информация за организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/2470;

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие;

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Поръчката е финансирана със собствени средства на възложителя. Условията и начинът на плащане са посочени в проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнителен е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/11/2023
Местно време: 14:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

а основание чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 отЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2023