Dienstleistungen - 572353-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Datenbanksysteme

2019/S 233-572353

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Rozwoju
Postanschrift: pl. Trzech Krzyży 3/5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-507
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Szymański
E-Mail: zamowienia@mpit.gov.pl
Telefon: +48 222629670

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/rozwoj

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48610000 Datenbanksysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
72300000 Datendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego, w szczególności poprzez wykonanie następujących zadań: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni: 1.1.1 Opracowanie zasad współpracy przy realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem produktów zarządczych. 1.1.2 Przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentacji analitycznej projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego wraz z przekazaniem modeli analitycznych. 1.1.3 Budowa i przeprowadzenie testów wewnętrznych wytworzonego rozwiązania hurtowni; 1.1.4 Wdrożenie wytworzonego rozwiązania hurtowni. 1.1.5 Stabilizacja hurtowni wraz z uruchomieniem produkcyjnym hurtowni w środowisku produkcyjnym (PROD) powstałym z przemianowania środowiska przedprodukcyjnego (PRE_PROD). 1.1.6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wdrożoną hurtownię na okres minimum jednego roku, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji II.2.5) ogłoszenia:

Kryteria udzielenia zamówienia:

1. cena oferty brutto - 40 %

2. cena z tytułu świadczenia usług Asysty Technicznej w ilości 1000 roboczogodzin brutto - 10 %

3. liczba wdrożeń - 20 %

4. okres gwarancji - 20 %

5. poziom otwartości danych - 10 %

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 208-507621
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienie w następujących terminach: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni wskazana w pkt. 2.1.1 SIWZ – w terminie 150 dni od daty podpisania umowy przez strony; 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej wskazanej w pkt. 2.1.2 SIWZ – w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ lub do wyczerpania maksymalnej ilości roboczogodzin Asysty Technicznej, która została określona w pkt. 10.1 ppkt. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy zamieścić na Platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Korespondencja”.

3. Zamawiający wymaga, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osoby pełniące funkcje wskazane w pkt. 4.2.3.2.1 i pkt. 4.2.3.2.2 SIWZ, wykonujące czynności wskazane w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby te osoby otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział 6 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 17 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zamieszczonym na Platformie zakupowej Zamawiającego.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Rozdział 20 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019