W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 572353-2019

03/12/2019    S233    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Systemy baz danych

2019/S 233-572353

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju
Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szymański
E-mail: zamowienia@mpit.gov.pl
Tel.: +48 222629670

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rozwoj

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

II.1.2)Główny kod CPV
48610000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
72230000
72300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego, w szczególności poprzez wykonanie następujących zadań: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni: 1.1.1 Opracowanie zasad współpracy przy realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem produktów zarządczych. 1.1.2 Przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentacji analitycznej projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego wraz z przekazaniem modeli analitycznych. 1.1.3 Budowa i przeprowadzenie testów wewnętrznych wytworzonego rozwiązania hurtowni; 1.1.4 Wdrożenie wytworzonego rozwiązania hurtowni. 1.1.5 Stabilizacja hurtowni wraz z uruchomieniem produkcyjnym hurtowni w środowisku produkcyjnym (PROD) powstałym z przemianowania środowiska przedprodukcyjnego (PRE_PROD). 1.1.6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wdrożoną hurtownię na okres minimum jednego roku, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.5) ogłoszenia:

Kryteria udzielenia zamówienia:

1. cena oferty brutto - 40 %

2. cena z tytułu świadczenia usług Asysty Technicznej w ilości 1000 roboczogodzin brutto - 10 %

3. liczba wdrożeń - 20 %

4. okres gwarancji - 20 %

5. poziom otwartości danych - 10 %

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-507621
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienie w następujących terminach: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni wskazana w pkt. 2.1.1 SIWZ – w terminie 150 dni od daty podpisania umowy przez strony; 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej wskazanej w pkt. 2.1.2 SIWZ – w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ lub do wyczerpania maksymalnej ilości roboczogodzin Asysty Technicznej, która została określona w pkt. 10.1 ppkt. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy zamieścić na Platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Korespondencja”.

3. Zamawiający wymaga, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osoby pełniące funkcje wskazane w pkt. 4.2.3.2.1 i pkt. 4.2.3.2.2 SIWZ, wykonujące czynności wskazane w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby te osoby otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział 6 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 17 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zamieszczonym na Platformie zakupowej Zamawiającego.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Rozdział 20 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019