Lieferungen - 572699-2019

03/12/2019    S233

Polska-Kórnik: Paliwo do silników diesla (EN 590)

2019/S 233-572699

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 212-521104)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7850010589
Adres pocztowy: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Miejscowość: Kórnik
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-035
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Urbaniak
E-mail: kombus@kombus.com.pl
Tel.: +48 618980666
Faks: +48 618170276
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kombus.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Numer referencyjny: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937.500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 tys. Litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187.500 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu – proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał.do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 212-521104

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: