Leveringen - 572699-2019

03/12/2019    S233

Polen-Kórnik: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 233-572699

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 212-521104)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 7850010589
Postadres: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Plaats: Kórnik
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 62-035
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Urbaniak
E-mail: kombus@kombus.com.pl
Telefoon: +48 618980666
Fax: +48 618170276

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kombus.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Referentienummer: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937.500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 tys. Litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187.500 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu – proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał.do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 212-521104

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 03/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 03/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 19/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: