Dienstleistungen - 572722-2019

03/12/2019    S233

die Slowakei-Bratislava: Gebäudereinigung

2019/S 233-572722

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Nationale Identifikationsnummer: 35884916
Postanschrift: Letisko M. R. Štefánika
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 823 11
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Igor Szittay
E-Mail: igor.szittay@bts.aero
Telefon: +421 233033603

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.bts.aero/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ezakazky.sk/bts/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=32154183&
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.ezakazky.sk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave

Referenznummer der Bekanntmachung: VS/UPRATOBJ/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ide o upratovanie objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 50 857,73 m2 (vrátane výmery obchodných/skladových priestorov k novembru 2019) - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov vrátane čistiacich prostriedkov a hygienického materiálu v zmysle čl. V. ods.1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní upratovacich a čistiacich služieb.

Obhliadka sa bude konať dňa 8.1.2020 o 9.00 hodine na letisku Bratislava.

Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri informáciách v odletovej hale terminálu A. Obhliadka bude trvať cca 4 - 6 hodín a nie je možné sa k obhliadke pripojiť neskôr. Každá zúčastnená osoba prejde bezpečnostnou kontrolou, kde bude kontrolované vnášanie zakázaných predmetov. Zakázané predmety sú napr.: zbrane, nože, spreje, ostré predmety a predmety nesúvisiace s účelom obhliadky. Odporúčanie pre záujemcov je: priniesť si minimum osobných vecí respektíve len veci potrebné k obhliadke. Obhliadka je určená záujemcom, ktorí sa chcú zúčastniť verejného obstarávania Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Obhliadky sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby zastupujúce záujemcu. Záujemcovia o obhliadku musia zaslať kontaktné údaje osôb (meno, priezvisko), ktoré budú zastupovať záujemcu na obhliadke objektov letiska na e-mail: marian.ondrejka@bts.aero najneskôr do 8.1.2020, 8.00 hodiny rannej. Každá osoba je povinná priniesť poverenie od štatutára záujemcu, že je oprávnená zastupovať záujemcu na obhliadke, ďalej kópiu dokladu o oprávnení podnikať a preukáže sa preukazom totožnosti. Záujemca-štatutár sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Originál poverenia a kópia dokladu o oprávnení podnikať bude odovzdaná zodpovednej osobe za Letisko Bratislava. Týmto poverením a kópiou dokladu o oprávnení podnikať záujemca potvrdzuje svoju účasť na obhliadke. Osoba poverená záujemcom, ktorá sa nepreukáže vyššie špecifikovanými povinnými dokladmi, bude vylúčená z obhliadky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 560 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90611000 Straßenreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Sídlo obstarávateľa: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ide o upratovanie objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 50 857,73 m2 (vrátane výmery obchodných/skladových priestorov k novembru 2019) - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov vrátane čistiacich prostriedkov a hygienického materiálu v zmysle čl. V. ods.1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní upratovacich a čistiacich služieb.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 560 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti (osobné postavenie) uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 - uchádzač preukáže predložením dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač v zmysle podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže, že je oprávnený poskytovať požadované služby.

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 50 000,- EUR. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v bode 1.7. a bode 2. súťažných podkladov. V prípade bankovej záruky, prípadne poistenia záruky bude jej sken súčasťou elektronicky predkladanej ponuky, originál musí byť doručený v lehote na predkladanie ponúk do sídla obstarávateľa na adresu:

Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Letisko M. R. Štefánika

Verejné obstarávanie

P.O.Box 160

823 11 Bratislava 216

SLOVENSKO

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Cena za predmet plnenia bude splatná do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá dodáva požadované služby. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na dodanie služieb na predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie služieb na uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie 1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/01/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Sídlo obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto Oznámenia, malý tlačový salónik na galérii Terminálu A na 2. nadzemnom podlaží, číslo miestnosti 2.116.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka o vysvetlenie doručená obstarávateľovi písomne najneskôr do 10 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t.j.do 12.1.2020.

2.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Obstarávateľ vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná verejná súťaž).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019