Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 572726-2019

Submission deadline has been amended by:  52199-2020
03/12/2019    S233    Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení

2019/S 233-572726

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Maceková
E-mail: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Telefón: +421 220293008

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.6)Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou

Referenčné číslo: 2955-37190/2019-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
50220000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 942 400.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 (typ 561.2) s dvomi drážkami

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 (typ 561.2) s 2 drážkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429 s drážkou

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429 s drážkou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 488 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.1 bez drážky

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.1 bez drážky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 264 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.3 GP 200N

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.3 GP 200N. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 307 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 940 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.1

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 137 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.2

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 736 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 2BK

Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 2BK. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 880 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 3BK

Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 3BK. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 281 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm 98-70

Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm 98-70. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 91 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70

Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 94 400.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou

Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221100
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 168 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre MV radu 812 s prevodovkou Gmeinder

Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221100
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre MV radu 812 s prevodovkou Gmeinder. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 440 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913 s prevodovkou Gmeinder

Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221100
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913 s prevodovkou Gmeinder. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 880 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 350

Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 350. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 369 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 361 a 361.1

Časť č.: 16
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 361.0 a 361.1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 381

Časť č.: 17
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 381. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 96 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 405 a 905

Časť č.: 18
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 405 a 905. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 120 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 460

Časť č.: 19
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 460. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 105 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 712

Časť č.: 20
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 712. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 52 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 721

Časť č.: 21
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 721. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 118 400.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 736

Časť č.: 22
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 736. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 750,754

Časť č.: 23
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 750,754. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 352 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 757

Časť č.: 24
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 757. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 861

Časť č.: 25
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Poprad, Žilina, Košice, Humenné, Prievidza, Brezno, Fiľakovo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí pre HKV radu 861. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.

III.1.1.1)

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia byť vyhotovené v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, záujemca/uchádzač predloží doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.

V prípade vyhotovenia písomností samotným záujemcom/uchádzačom, obstarávateľ požaduje, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za záujemcu/uchádzača alebo ich záujemca/uchádzač predkladá po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.

III.1.1.2)

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu

III.1.1.3)

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

III.1.1.4)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.5) V zmysle § 32 ods.3 ZVO Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

Upozornenie:

Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom/ uchádzačom.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží:

— podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca/ uchádzač.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia byť vyhotovené v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, uchádzač predloží doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.

V prípade vyhotovenia písomností samotným uchádzačom, obstarávateľ požaduje, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača alebo ich uchádzač predkladá po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.

Záujemca/ uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Súvisiace informácie sú uvedené v bode VI.3.6) tohto oznámenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3 tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky poskytnutých v predchádzajúcich 3 rokoch (t. zn. za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie) v sumárnej cene pre jednotlivé časti zákazky minimálne:

1. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 (561.2) s 2 drážkami: 75 000,00 EUR (sedemdesiatpäťtisíc EUR),

2. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429 s drážkou: 1 600 000,00 EUR (jeden milión šesťstotisíc EUR),

3. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.1 bez drážky: 100 000,00 EUR (jednostotisíc EUR),

4. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 429.3 GP 200N: 110 000,00 EUR (jednostodesaťtisíc EUR),

5. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433: 350 000,00 EUR (tristopäťdesiattisíc EUR),

6. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.1: 50 000,00 EUR (päťdesiattisíc EUR),

7. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 433.2: 275 000,00 EUR dvestosedemdesiatpäťtisíc EUR),

8. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 2BK: 330 00,00 EUR (tristotridsaťtisíc EUR),

9. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 450 3BK: 105 000,00 EUR (jednostopäťtisíc EUR),

10. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm 98-70: 34 000,00 EUR (tridsaťštyritisíc EUR),

11. Oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 840 DDm ÖBB 98-70: 35 000,00 EUR (tridsaťpäťtisíc EUR),

12. Oprava dvojkolesí pre EMJ 425 s prevodovkou: 373 000,00 EUR (tristosedemdesiattritisíc EUR),

13. Oprava dvojkolesí pre MV radu 812 s prevodovkou Gmeinder: 108 000,00 EUR (jednostoosemtisíc EUR),

14. Oprava dvojkolesí pre MJ radu 813, 913 s prevodovkou Gmeinder: 394 000,00 EUR (tristodeväťdesiatštyritisíc EUR),

15. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 350: 130 000,00 EUR (jednostotridsaťtisíc EUR),

16. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 361 a 361.1: 360 000,00 EUR (tristošesťdesiattisíc EUR),

17. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 381: 140 000,00 EUR (jednostoštyridsaťtisíc EUR),

18. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 405 a 905: 60 000,00 EUR (šesťdesiattisíc EUR),

19. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 460: 40 000,00 EUR (štyridsaťtisíc EUR),

20. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 712: 22 000,00 EUR (dvadsaťdvatisíc EUR),

21. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 721: 44 000,00 EUR (štyridsaťštyritisíc EUR),

22. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 736: 30 000,00 EUR (tridsaťtisíc EUR),

23. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 750,754: 130 000,00 EUR (jednostotridsaťtisíc EUR),

24. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 757: 150 000,00 EUR (jednostopäťdesiattisíc EUR),

25. Opravy dvojkolesí pre HKV radu 861: 900 000,00 EUR (deväťstotisíc EUR).

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, predloží zoznam poskytnutých služieb minimálne v hodnote rovnajúcej sa najvyššiemu z požadovaných objemov poskytnutých služieb opravy dvojkolesí resp. opravy dvojkolesí s prevodovkou požadovaných pre časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2019 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.

III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Nevyžaduje sa.

III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

Podľa súťažných podkladov.

III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia rámcovej dohody, ktorá sa má uzatvoriť.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

— Platné oprávnenie vydané Dopravným úradom (DÚ) v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a dopln. niekt. zák. na zváranie dráh. vozidiel a na nedeštruktívne skúšanie dráh. voz. alebo ekvival. oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača, ak je krajina členskou krajinou EÚ. Uchádzač, ktorého sídlom nie je člen. krajina EÚ, predloží opráv. vydané DÚ,

— Platné potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti vydané obstarávateľom podľa Smernice 2_168_UP_v1 z 15.6.2018 na opravy a renovácie náhrad. dielov žel. koľaj. vozid. alebo na konštrukciu a výrobu ŽKV na prepravu cestujúcich, opravy, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, moderniz. ŽKV alebo na opravy dvojkolesia a jeho častí. Pre časti zákazky 12 až 14 aj na opravy prevodových skríň vrátane ložísk; a platné oprávnenie na servis a opravy prevodoviek udelené výrobcom prevodoviek.

Oprávnenia musia byť platné po celý čas trvania zmluvy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/01/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/05/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/01/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Sídlo obstarávateľa na adrese Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, SLOVENSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia alebo členovia štatutárneho orgánu uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, po predložení dokladu totožnosti alebo nimi splnomocnení zástupcovia, ktorí okrem dokladu totožnosti predložia plnomocenstvo. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejné obstarávanie sa realizuje postupom verejnej súťaže podľa § 91 s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.

2. Obstar. umožňuje neobmedz. a priamy prístup elektron. prostriedkami k súťažným podkladom (ďalej "SP") a k prípadným všetkým doplň. podkladom. Súťažné podklady a prípad. vysvetlenie alebo dopln. SP alebo vysvetl. požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verej. obstarávania, informat. dokumentu alebo inej sprievod. dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835.

Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej spriev. dok., ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835.

3. Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektron. komunikáciu prostredníctvom informač. systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO určené pre záujemcu/uchádzača sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcii Videonávody.

4. Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podm. uvedených v tomto oznámení a v SP sa považuje lehota do 9.1.2020, aby mal obstaráv. dostatočný časový priestor na poskyt. kvalifik. vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr 6 dní pred uplyn. lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len "LPP"). Obstarávateľ poskytne vysvetlenie aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie LPP.

5. Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania prísluš. dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

6. Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podm.účasti určené obstaráv. v ods,. III.1) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Podrobnosti o možnosti predbežne nahradiť doklady JED-om sú uvedené v SP.

6.1 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávat., je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny dodávat. osobitne.

6.2 Ak sú požadované doklady pre obstaráv. priamo a bezodplatne prístupné v elektron. databázach, záujemca v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektron. databáz najmä internetovú adresu elektron. databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

6.3 Ak uchádzač použije v ponuke JED, obstaráv. môže na zabezpečenie riadneho priebehu verej. obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstaráv. do 5 prac. dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstaráv. neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstar. uchádzača vylúči z verej. obstarávania.

7. Obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/11/2019