Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 572733-2019

Submission deadline has been amended by:  587797-2019
03/12/2019    S233

Rumänien-Constanța: Stadtplanung

2019/S 233-572733

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
Nationale Identifikationsnummer: 11062831
Postanschrift: Incintă Port Constanța nr. 1
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900900
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Liliana Mateiciuc
E-Mail: achizitii@constantza-port.ro
Telefon: +40 241-611540
Fax: +40 0241/619512
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.portofconstantza.com
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081466
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare P.U.Z. Port Constanța – zona Midia și actualizare P.U.Z. Portul Constanța – zona Constanța

Referenznummer der Bekanntmachung: 11062831/2019/B118
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71410000 Stadtplanung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul prezentului contract de servicii il reprezinta:

— elaborare PUZ Port Constanta – zona Midia,

— actualizare PUZ Port Constanta – zona Constanta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 110 693.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lotul 2 – Actualizare PUZ Port Constanța – zona Constanța

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71410000 Stadtplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Port Constanta – zona Constanța.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zona portuara studiată denumita zona Constanta are suprafaţa de 1 236 ha uscat si 2 595 ha acvatoriu, fiind alcatuita din 2 subzone numite: Portul Constanta Nord si Portul Constanta Sud Agigea ce este situata in UAT Constanta, judetul Constanta, la extremitatea de sud-est a municipiului Constanta si se desfasoara in lungul falezei Marii Negre, intre promontoriul denumit „Peninsula” (extremitatea nordica), la limita de nord a statiunii Eforie Nord (extremitatea sudica) si limita de nord-est a comunei Agigea.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2) Factori de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 225 693.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 720
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lotul 1 – Elaborare PUZ Port Constanța – zona Midia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71410000 Stadtplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Port Constanta – zona Midia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zona portuara studiata, denumita zona Midia are suprafata de 223 ha uscat si 600 ha acvatoriu si este situata in UAT oras Navodari, judetul Constanta ce este marginita la nord de gara Midia si teritoriul administrativ al comunei Corbu, la vest se invecineaza cu S.C. Rompetrol Rafinare S.A., iar in sud cu teritoriul administrativ al orasului Navodari.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2) Factori de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 885 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 360
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: ofertantii, asociatii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerinţei: se va completa DUAE (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) cu informaţiile aferente situaţiei lor, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

— alte documente edificatoare după caz.

Cerinta 2: ofertantii, asociatii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

In sensul prevederilor art. 73 din Legea nr. 99/2016, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa:

— Şerban Daniela – administrator director general,

— Murgeanu Gabriela – administrator,

— Pascu Bogdan – administrator,

— Petrașcu Elena – administrator,

— Burlacu Mircea – administrator,

— Batrinca Ghiorghe – Administrator,

— Naftali Daniel-Adrian – administrator,

— Adina Baz – director general adjunct,

— Maria Mergiu – director economic,

— Patrichi Teodor – director Directia Exploatare,

— Hanganu Ciprian – director coordonator,

— Tomescu Ion – director Direcția Tehnica,

— Crăciun Madalin Alexandru – director Directia Comerciala,

— Ifimov Otilia – sef Departament Achizitii Publice,

— Pepi Tanase Iulian – şef Serviciu Juridic şi Contencios,

— Kiss Laszlo Eduard – sef Sucursala Energetica Port Constanta,

— Niculescu Daniel – sef Sucursala de Servicii Port Constanta,

— Banias Emil Sorin – sef Sucursala Nave Tehnice Port Constanta,

— Moldoveanu Antoniela – Serviciu Tehnic Reparatii – secretar CTE,

— Bola Laura Valentina – Serviciu Tehnic reparatii – secretar CTE (rezerva),

— Gămălan Nicoleta Adina – șef Birou Control Financiar Preventiv,

— Cristian Mihai Toma – Departament Achizitii Publice.

Modalitatea de indeplinire a cerinţei: se va completa si prezenta declaratia privind evitarea conflictului de interese (Formular nr. 4) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Operatorii economici vor depune pe parcursul evaluarii, la solicitare entitatii contractante, documente jus [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii (daca exista).

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta 1. Informatii privind experienta similara. Lot 1: ofertantul va face dovada ca a prestat servicii de urbanism sau similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (impliniti la data publicarii anuntului de participare in SEAP), in valoare cumulata de cel putin 400 000 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Lot 2: ofertantul va face dovada ca a prestat servicii de urbanism sau similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (impliniti la data publicarii anuntului de participare in SEAP), in valoare cumulata de cel putin 2 000 000 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Nota.

1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv;

2) In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. Prin servicii duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, impliniti la data publicarii anuntului de participare in SEAP se intelege:

(a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent,

(b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii; serviciul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie. Pentru calculul echivalentei in lei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, se va aplica cursul Bancii Centrale Europene din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE. Pana la termenul limita de depunere a ofertei, se vor depune:

(a) oferta,

(b) acordul de subcontractare (se va completa Formular nr. 3),

(c) un formular DUAE separat, pentru fiecare subcontractant, completat si semnat in mod corespunzator de acesta.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Nota.

1) In cazul in care este identificata o situatie de excludere, entitatea contractanta solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie;

2) Entitatea contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului;

3) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente lucrarilor, sa fie cuprinse in contractul sectorial. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata, in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti;

4) Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm, in conditiile prevazute la art. 55 alin. (2) din HG nr. 394/2016.

Se va completa DUAE de către ofertant unic cu informaţiile aferente situaţiei lor. La nivelul DUAE, fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va preciza informatiile urmatoare: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, valoarea serviciilor similare prestate din cadrul contractelor invocate ca experienta similara, raportata la data limita de depunere a ofertei, fara TVA (valoarea va reprezenta doar partea realizata de catre ofertant in care a participat într-o asociere sau ca subcontractor), beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, contract, proces-verbal de recepţie etc.) prin care se confirmă prestarea de servicii de natura si complexitate similare/comparabile cu cele ofertate, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conversia leu/valută se face prin raportare la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Pentru operatorii economici straini documentele se prezinta în original sau copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”, insotita de traducerea autorizata în limba romana. Nota: entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare pentru:

— lot 1: 8 850 RON,

— lot 2: 42 256 RON.

(a) Perioada de valabilitate: cel putin 180 zile de zile de la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anunt,

(b) Modalitatea de constituire a garanţiei, conform art. 42 din HG nr.394/2016:

— prin virament bancar în contul C.N. A.P.M. Constanţa nr. RO83BRDE140SV06373001400, deschis la B.R.D. Constanţa sau

— prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si trebuie sa fie irevocabila in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (3) din HG nr. 394/2016,

(c) Dovada constituirii garantia de participare se va depune in SEAP (semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit) cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie depusa in alat moneda decat in lei, se va face la cursul BNR de la data publicarii in SEAP a a anuntului de participare,

(d) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Pentru ambele loturi:

(a) cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5 % din pretul contractului fără TVA,

(b) modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: in conformitate cu prevederile art. 45 si art. 46 din HG 394/2016,

(c) garanţia de bună execuţie se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părţi,

(d) entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, respectând condiţiile prevăzute de art. 47 din HG nr. 394/2016,

(f) garanţia de bună execuţie se va restitui conf. art. 48 alin. (3) lit. b) din HG nr. 394/2016.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de entitatea contractanta, urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti;

2) Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia, asociat/tert/subcontractant;

3) Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat roman,a vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

4) In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016;

5) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

(a) solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la sectiunea „Intrebari”, cat si la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea 99/2016,

(b) pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța – Serviciul Juridic şi Contencios
Postanschrift: Incintă Port Constanţa, Gara Maritimă
Ort: Constanţa
Postleitzahl: 900900
Land: Rumänien
E-Mail: apmc@constantza-port.ro
Telefon: +40 241601704
Fax: +40 241619512
Internet-Adresse: www.portofconstantza.com
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019