Dienstleistungen - 572740-2019

03/12/2019    S233

България-София: Услуги, свързани с въздушния транспорт

2019/S 233-572740

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Елена Ангелова
Електронна поща: elena.angelova@cez.bg
Телефон: +359 28958939
Факс: +359 28272171/+359 28270332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=137968&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон)“

Референтен номер: PPS 19-121
II.1.2)Основен CPV код
60440000 Услуги, свързани с въздушния транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възложителят открива и провежда „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон)“, реф. № PPS 19-121.

Целта на настоящата процедура е сключване на договори за изпълнение на услуга със следния обхват: заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон) с техническа инспекция, последваща аналитична обработка на данните, интеграция с ГИС и нанасяне на кадастрална подложка с геодезическа точност.

Настоящата поръчка е разделена на 2 ОП с предмет:

1) ОП № 1 с предмет: „Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС)“;

2) ОП № 2 с предмет: „Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително)“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС)“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60440000 Услуги, свързани с въздушния транспорт
31310000 Електрически мрежи
71250000 Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
код NUTS: BG313 Враца
код NUTS: BG312 Монтана
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG315 Ловеч
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG414 Перник
код NUTS: BG415 Кюстендил
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на административни области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, София (град), София (област), Перник, Кюстендил и Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция е заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС) и обхваща дейности по извършване на техническа инспекция и заснемане чрез камера с висока резолюция, монтирана на дрон, на електроенергийни обекти и съоръжения по електроразпределителната мрежа.

Облитането, заснемането на елементите от ЕРМ и техническата инспекция се извършват без изключване на обследваните обекти, като всички те работят с нормално експлоатационно напрежение.

Предметът на поръчката включва следните услугите:

— заснемане на енергийни обекти. При заснемане на енергийните обекти по предмета на поръчката, избраният за изпълнител следва да избягва заснемането на лица, номера на автомобили и други подобни изображения, които биха могли да доведат до идентифициране на конкретни лица и по тази причина да бъдат определени като лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент. В случаите, когато това е невъзможно, избраният за изпълнител следва да предава заснетите материали на възложителя след заличаване на тези изображения,

— последваща аналитична обработка на данните, включително техническа инспекция на състоянието на заснетите енергийни обекти. Аналитичната обработка представлява предоставяне на систематизирана, хронологична информация за вида и типа на обследваните енергийни обекти, съоръжения и елементи на ЕРМ, както и за всички идентифицирани отклонения в техническото им състояние,

— нанасяне на заснетите енергийни обекти и съоръжения от ЕРМ на кадастрална подложка с геодезическа точност чрез интеграция в географска информационна система (ГИС) (изготвяне на файл за импортиране на заснетите данни в ГИС на възложителя). За целта изпълнителят предоставя DWG файл с точните координати на заснетите енергийни обекти, в съответните слоеве и блокове, съгласно Приложение 4 и Приложение 5 към глава II от документацията, както и обяснителна записка и координатен регистър (Приложение 10 и Приложение 11 към глава II от документацията), в които правоспособен геодезист удостоверява точността на координатите и евентуални отклонения.

Прогнозното количество за ВЕЛ СрН, ТП и ВС за срока на договора е 9 600 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 344 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително)“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60440000 Услуги, свързани с въздушния транспорт
31310000 Електрически мрежи
71250000 Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
код NUTS: BG313 Враца
код NUTS: BG312 Монтана
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG315 Ловеч
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG414 Перник
код NUTS: BG415 Кюстендил
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на административни области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, София (град), София (област), Перник, Кюстендил и Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция е заснемане на елементи от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително) и обхваща дейности по извършване на техническа инспекция и заснемане чрез камера с висока резолюция, монтирана на дрон, на електроенергийни обекти и съоръжения по електроразпределителната мрежа (ЕРМ).

Облитането, заснемането на елементите от ЕРМ и техническата инспекция се извършват без изключване на обследваните обекти, като всички те работят с нормално експлоатационно напрежение.

Предметът на поръчката включва следните услугите:

— заснемане на енергийни обекти. При заснемане на енергийните обекти по предмета на поръчката, избраният за изпълнител следва да избягва заснемането на лица, номера на автомобили и други подобни изображения, които биха могли да доведат до идентифициране на конкретни лица и по тази причина да бъдат определени като лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент. В случаите, когато това е невъзможно, избраният за изпълнител следва да предава заснетите материали на възложителя след заличаване на тези изображения,

— последваща аналитична обработка на данните, включително техническа инспекция на състоянието на заснетите енергийни обекти. Аналитичната обработка представлява предоставяне на систематизирана, хронологична информация за вида и типа на обследваните енергийни обекти, съоръжения и елементи на ЕРМ, както и за всички идентифицирани отклонения в техническото им състояние,

— нанасяне на заснетите енергийни обекти и съоръжения от ЕРМ на кадастрална подложка с геодезическа точност чрез интеграция в географска информационна система (ГИС) (изготвяне на файл за импортиране на заснетите данни в ГИС на възложителя). За целта изпълнителят предоставя DWG файл с точните координати на заснетите енергийни обекти, в съответните слоеве и блокове, съгласно Приложение 4 и Приложение 5 към глава II от документацията, както и обяснителна записка и координатен регистър (Приложение 10 и Приложение 11 към глава II от документацията), в които правоспособен геодезист удостоверява точността на координатите и евентуални отклонения.

Прогнозното количество за ВЕЛ НН за срока на договора е 12 000 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 680 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изискването е еднакво и за двете обособени позиции и е, както следва: Всеки участник трябва да притежава разрешение за експлоатация на БЛС, издадено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на Р. БЪЛГАРИЯ. Разрешението следва да е минимум за „неограничена“ категория експлоатация на БЛС, подкатегория „А2“, клас „С2“, съгласно Регламент (ЕС) 2019/947 на европейската комисия от 24.5.2019 година и Приложение № 2 — помощна таблица за определяне на категория на операциите и клас на БЛС към декларация за получаване на разрешение за експлоатация от ГД „ГВА“ при МТИТС (таблицата е Приложение 12 към глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката от документация за поръчката).

За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква „А“, т. 2 чрез деклариране на съответната информация, която съдържа минимум: номер и дата на издаденото разрешение за експлоатация на БЛС; органът, който го е издал, категорията и подкатегорията ползване, за която се отнася, срок на валидност (ако има такъв) и линк към публичен регистър, в който е вписано съответното разрешение (ако има такъв).

Документи за доказване на съответствието при прилагане на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: заверено от участника копие на валидно разрешение за експлоатация на БЛС, издадено от ГД „ГВА“ при МТИТС.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическото и финансово състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата обществена поръчка няма посочени.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изискването е еднакво и за двете обособени позиции и е, както следва: всеки участник трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем*, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква „В“, т. 1б) чрез деклариране на съответната информация, която съдържа минимум описание на съответните дейности, (посочване на предмета, обема, в т.ч. брой облетени километри, както и максимален брой облетени километри за един ден), датите на възлагане и изпълнение и получателите (вкл. лице и координати за контакт).

2. Изискването е еднакво и за двете обособени позиции и е, както следва: участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква „В“, т. 6, чрез деклариране на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с определената професионална компетентност, с посочване на лицето, правоспособно за извършване на дейности по кадастъра, вписано в регистъра на правоспособните лица по Кадастър към Агенцията по кадастър, геодезия и картография, номера, срока на валидност и издателя на документа, доказващ професионалната му компетентност; след това се посочват лицата притежаващи минимум втора квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1 000 V, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, срока на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и издателят му.

Документи за доказване на съответствието при прилагане на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:

По т. 1: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с описание на съответните дейности (посочване на предмета, обема, в т.ч. брой облетени километри, както и максимален брой облетени километри за един ден), датите на възлагане и изпълнение и получателите на услугите, включително техните координати за контакт, изготвен по образец от Приложение № 4 от документацията (оригинал), придружен от доказателства за извършена услуга (оригинал или заверено от участника копие на оригинала), съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Без да се ограничават възможностите за доказване на участника, доказателства за извършените дейности могат да се представят под формата на удостоверения за добро изпълнение (референции) от получателя на услугата, или чрез посочване на публичен регистър, от който възложителят безплатно може да получи информация за изпълнени договори със сходен предмет и обем, или под формата на приемо-предавателни протоколи за приемане на възложени и реално изпълнени дейности без възражение и др. подобни.

По т. 2: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, с определената професионална компетентност, изготвен по образец от Приложение № 5 от документацията (оригинал), придружен от документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (оригинали или заверени от участника копия на оригиналите), съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1: за посочения референтен период участникът следва да е изпълнил поне една дейност с идентичен или сходен предмет с този на поръчката и с обем минимум 500 км, от които поне 12 км да са облетени за срок от един ден. Посочените обеми са за извършени облитания с безпилотни летателни системи (в това число дронове), заснемане и анализ на техническото състояние на съответния брой площадкови или линейни инфраструктурни обекти.

Забележка: при участие за всички обособени позиции от предмета на поръчката е достатъчно да се докаже изпълнението на една дейност с идентичен или сходен предмет и обем. Не е необходимо доказването на поне една дейност с идентичен или сходен предмет и обем за всяка обособена позиция по-отделно.

Дефиниция за сходство с предмета на поръчката: под дейности с предмет, сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира: всякакъв тип дейности за обследване на техническото състояние на инфраструктурни обекти чрез облитане и заснемане на реалното им моментно състояние с безпилотни летателни системи (в това число дронове), вкл. извършване на анализ на събраната информация.

По т. 2: участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— 1 (едно) лице, правоспособно за извършване на дейности по кадастъра, вписано в регистъра на правоспособните лица по Кадастър към Агенцията по кадастър, геодезия и картография,

— 4 (четири) лица, притежаващи минимум втора квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи над 1000 V, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Забележка: всеки участник следва да докаже съответствието си с определеното по-горе минимално изискване по-отделно за всяка обособена позиция, за която участва. Т.е., ако участникът е подал оферта за всички обособени позиции от предмета на поръчката, той следва да разполага с персонал и/или ръководен състав, който представлява произведение от минималното изискване за една обособена позиция, посочено по-горе и броя на обособените позиции, за които подава оферта.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на Възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за обществената поръчка.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата,

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— наличие за участника на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от максималната (общата) стойност на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение на договор следва да е със срок на валидност най-малко 51 месеца, считано от датата на поканата за сключване на договор. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметка на възложителя — банка: „Уникредит Булбанк“ АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN В BGN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL,

— банкова гаранция (оригинал) — банковата гаранция може да бъде изготвена по образец образец, утвърден от съответната банка,

— застраховка (оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя при изискванията от документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на изпълнителя само възложените, реално извършени, отчетени и приети без възражения услуги, според условията на договора, по единичната цена, определена в ценовото предложение на изпълнителя.

Максималната стойност на договора за обществена поръчка е съответна на стойността на прогнозното количество услуги, предмет на обособената позиция, посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

1. В „откритата“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка могат да участват всички заинтересовани лица — български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да изпълняват предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗОП).

2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединение участник в процедурата да има определена правна форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/01/2020
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 03/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/01/2020
Местно време: 14:00
Място:

Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, етаж 2, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима на достъп в сградата, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Оферти могат да бъдат подавани за една или за всички обособени позиции. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/11/2019