Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 572786-2021

10/11/2021    S218

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR

2021/S 218-572786

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 200-520700)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Финансов регламент на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex): https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2019/MB_Decision_19_2019_adopting_the_Frontex_Financial_Regulation_002.pdf

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Лице за контакт: Frontex Procurement Sector
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR

Референтен номер: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е осигуряването на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR, както е описано в референтните условия (приложение II).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 200-520700

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/11/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 29/11/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/11/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 30/11/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: