Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 572786-2021

10/11/2021    S218

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR

2021/S 218-572786

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 200-520700)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Финансов регламент на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex): https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2019/MB_Decision_19_2019_adopting_the_Frontex_Financial_Regulation_002.pdf

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Лице за контакт: Frontex Procurement Sector
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR

Референтен номер: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е осигуряването на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR, както е описано в референтните условия (приложение II).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 200-520700

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/11/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 29/11/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/11/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 30/11/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: