Diensten - 572786-2021

10/11/2021    S218

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot EUROSUR

2021/S 218-572786

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 200-520700)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot EUROSUR

Referentienummer: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot UROSUR, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken (bijlage II).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 200-520700

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 16/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: