Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 572786-2021

10/11/2021    S218

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva o poskytovaní obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúcich sa systému EUROSUR

2021/S 218-572786

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 200-520700)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva o poskytovaní obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúcich sa systému EUROSUR

Referenčné číslo: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je poskytovanie obchodného poradenstva a odborných znalostí týkajúcich sa systému EUROSUR, ako je opísané v zmluvných podmienkach (príloha II).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/11/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 200-520700

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/11/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 29/11/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 16/11/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 30/11/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: