Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 572807-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2018/S 248-572807

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514392018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514392018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mikrobusz beszerzése (Toborzó)

Hivatkozási szám: EKR000514392018
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mikrobusz beszerzése (Toborzó), valamint kapcsolódó felkészítés biztosítása (2019)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis

1163 Budapest, Újszász utca 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 20 db mikrobusz

AK új, állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú, egyterű gépkocsik beszerzését tervezi.

E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 100 km-nél nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

A beszerzésre kerülő járműveknek vezetővel együtt 8+1 fő és csomagok szállítására is alkalmas járműveknek kell lenniük.

A szállítható személyek tömegét egyéni felszereléseikkel együtt 110 kg/fő értékkel kell figyelembe venni.

Elvárt műszaki paraméterek:

Karosszéria: egyterű, minimum 3+1 ajtóval, melyből legalább 1 db jobb oldali tolóajtó és egy hátsó üvegezett ajtó

Szállítható személyek száma: 1+8 fő

Motor: Dízelüzemű

Motor maximális teljesítménye: Pmax≥100 KW

Környezetvédelmi besorolás: EURO-6

Hajtás: elsőkerék

Jármű magassága: >2100 mm

Tengelytáv(előírás: ≥3000 mm) többlet követelmény: ≥3400 mm

A jármű rendelkezzen a tetejéhez és oldalához rögzíthető oldalsátorral.

Az Ajánlattevő biztosítson a beszerzett gépjármű mennyiséggel azonos létszámú vezetői és javító-karbantartó szakállomány részére a járművek üzemeltetésével és használatával összefüggő felhasználói szintű oktatást, valamint segédanyagokat.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A motor maximális teljesítménye (kW) (megajánlás: min. 100 kW, a 120 kW, vagy afeletti megajánlás 10 pont) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós tételek: 4 db mikrobusz

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, melyről nyertes AT-t az összegezés megküldésével tájékoztatja.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egy típusú gépjármű beszerzésére irányul a közbeszerzési eljárás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozóan szükséges nyilatkozni. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr.1 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.2) 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében

Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal: - a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i); - mióta vezeti az Ajánlattevő számláját; - számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás. Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr.2 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján nyújtsa be a beszerzendő jármű leírását, - a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével - olyan részletességgel, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelőség megállapítható, továbbá az alábbi paraméterekre is ki kell terjednie:

— CO2, NOx, NMHC es PM kibocsátás értékeire,

— üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy g/kWh)

EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére.

Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására: az M1) szerinti tartalmú, a megajánlott járműre vonatkozó leírás, valamint a típusbizonyítvány M1) alkalmassági követelményben előírt értékekre vonatkozó oldalak.

M2) AT - figyelemmel a Kbt.65.§ (1) b) pontra - Kr.1 21. § (1) a) alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú, egyterű gépkocsi szállításait igazoló referenciával.

Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására: az M2) szerinti teljesített szállítását igazoló referencia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) AT alkalmatlan, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű nem felel meg az alábbi előírásoknak, továbbá a műszaki leírásban foglalt követelményeknek:

A megajánlott járművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása minden rész tekintetében CO kibocsátás, NOx kibocsátás, HC és PM kibocsátás tekintetében legalább” EURO VI.” norma szerinti minősítés. A megajánlott járművek vegyes (Az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált fogyasztás érték.) üzemhez tartozó, gyár által megadott üzemanyag fogyasztása:

Vegyes fogyasztási érték: ≤ 7,9 l/100 km

M2)

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de

Legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább tíz darab, állami normatíva szerinti, 5. kategóriájú, egyterű gépkocsira vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállítását igazoló referenciával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1) és (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Ptk. 6:155. §ra, 6:186. §ra. Késedelmi kötbér: 1.a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%/nap, felkészítés esetében a szerződés nettó értékének 0,03%/nap, max. a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-a. 2.a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek az AK-hoz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt időre.

Meghiúsulási kötbér: AK jogosult a szerződéstől elállni, ill. felmondani a szerződést, ha AT hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése olyan okból meghiúsul, amelyért az AT felelős, AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 25 %-a. A részletes feltételeket a KD tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ajánlattevő ajánlatát a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint az EKR-ben nyújthatja be.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19:) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a) A Kr.30.§(4) értelmében az AK a P1) pont szerinti, M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

c) A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető jelen felhívás I.3. pontjában megadott EKR elérhetőségen.

d) AK a Kbt. 77.§ (1) bek.-re tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

1. rsz.: Ajánlati bruttó egységár - (Ft) (fordított arányosítás)

2. rsz.: A motor maximális teljesítménye (kW) (egyenes arányosítás - megajánlás: min. 100 kW, a 120 kW, vagy afeletti megajánlás 10 pont) részszempontonként

Adható pontszám 0-10 pont Max. adható összpontszám: 100 pont

e) FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszáma: 00813, távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromszáma: 00571,

f) AK. hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g) AT nyújtsa be:

— az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást,

— Nyilatkozatot a Kbt.66.§ (2) szerint (EKR-ben rögzített űrlap útján),

— Nyilatkozatot a Kbt.66.§ (6) szerint,

— a KD szerinti kötelező nyilatkozatokat

h) AK tájékoztatja AT-t,hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

i) ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor.

j) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

k) AK hivatkozik a Kbt. 35. § (2), (3) és (7) bekezdésére, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdéseire) l) A Kbt. 71. § bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

m) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére

n) Ajánlattevő nyújtson be részletes kimutatást a nettó egységáron felül, - a teljesítéssel összefüggésben felmerülő - és a számlán jogszabály által kötelezően külön feltüntetendő adó,illeték, más fizetési kötelezettség mértékéről.

o) Ajánlattevő nyújtsa be a Közbeszerési Dokumentum 4. sz. melléklet szerint kitöltött műszaki paramétertáblazatot (elektronikus formátumban, parametertabla.xls fájl)

p) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződéskötés feltétele az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetése, valamint annak vállalása, hogy azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlattevő a szerződéskötés előtt a minőségirányítási rendszer meglétét tanúsítvánnyal köteles igazolni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018