W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 572816-2019

Wyświetl widok skrócony

03/12/2019    S233    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2019/S 233-572816

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004476
Faks: +48 225004782

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Rozbudowa i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejsce realizacji dostaw sprzętu i/lub oprogramowania stanowiących przedmioty zamówienia w poszczególnych częściach (1–6) zamówienia: 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, POLSKA

Kod NUTS PL911

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie przepisów Rozdziału 4a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp - jako postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - w trybie przetargu ograniczonego (zgodnie z art. 131h ust. 1 cyt. ustawy).
2. Zamówienie jest podzielone na sześć części.
3. W ramach realizacji części 1, 2, 3 i 6 zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
4. Przedmiotem zamówienia objęto:
a) w części 1 zamówienia:
Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu pamięci masowej San Storage obejmującą swym zakresem m.in.: rozbudowę istniejących wirtualizatorów pamięci masowej i macierzy dyskowych polegającą na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przez Wykonawcę dodatkowych przestrzeni dyskowych i nowych macierzy dyskowych oraz na zapewnieniu gwarancji i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń;
b) w części 2 zamówienia:
Rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych obejmującą swym zakresem m.in. rozbudowę wirtualnych bibliotek taśmowych, rozbudowę bibliotek taśmowych oraz rozszerzenie licencji do centralnego systemu backupu. Zamawiający wymaga również zapewnienia gwarancji i wsparcia technicznego do dostarczonych elementów zamówienia;
c) w części 3 zamówienia:
Dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń serwerowych (serwery kasetowe oraz stelażowe) oraz świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń, a także rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania wirtualizacyjnego;
d) w części 4 zamówienia:
Dostawę teleinformatycznych urządzeń sieciowych (wraz z gwarancją i wsparciem technicznym) obejmującą swym zakresem m.in. routery, elementy systemu SDN, przełączniki, urządzenia do balansowania ruchu oraz oprogramowanie sieciowe;
d) w części 5 zamówienia:
Dostawę licencji oprogramowania dla programistów i administratorów baz danych obejmujących swym zakresem m.in. oprogramowanie do modelowania architektury, aplikacji oraz zautomatyzowanych testów funkcjonalnych;
e) w części 6 zamówienia:
Dostawę dwóch mierników umożliwiających pomiar okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) kategorii 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8 (przy czym jeden miernik – stanowi przedmiot zamówienia podstawowego, a drugi miernik – stanowi przedmiot opcji, o której mowa w sekcji II.2.2) niniejszego ogłoszenia). Zamawiający wymaga również zapewnienia gwarancji i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń.
5. Końcowy termin realizacji zamówienia określono na dzień 13.12.2019 r.
6. Kryteria oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia określono w Sekcji VI pn. „Informacje uzupełniające” – w pkt VI.2) pn. "Informacje dodatkowe" –w ppkt 2 (w postępowaniu określono różne kryteria oceny dla poszczególnych części zamówienia i w związku z tym nie ma możliwości wskazania ich w sekcji IV: pn. „Procedura” – w pkt IV.2.1) pn. „Kryteria udzielenia zamówienia”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32428000, 30233000, 30233141, 32422000, 48820000, 32424000, 32420000, 48000000, 38552000

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 20 147 117,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
43/BF/BŁiI/19
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2019/S 140-346237 z dnia 23.7.2019

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: „Rozbudowa systemu pamięci masowej San Storage”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.11.2019
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska
E-mail: office@matic.com.pl
Tel.: +48 225439000
Faks: +48 225439001
Adres internetowy: https://matic.com.pl/kontakt/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 845 046,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 954 400,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: „Rozbudowa systemu kopii zapasowych”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.11.2019
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska
E-mail: office@matic.com.pl
Tel.: +48 225439000
Faks: +48 225439001
Adres internetowy: https://matic.com.pl/kontakt/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 817 700,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 293 950,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: „Zakup urządzeń serwerowych”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.11.2019
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Atende S.A.
Adres pocztowy: pl. Konesera 10A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@atende.pl
Tel.: +48 222957300
Faks: +48 222957447
Adres internetowy: https://atende.pl/pl/o-firmie/kontakt

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 895 940,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 167 250,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: „Zakup teleinformatycznych urządzeń sieciowych”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.11.2019
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-342
Państwo: Polska
E-mail: ist@ist.pl
Tel.: +48 225024550
Faks: +48 225024560
Adres internetowy: https://www.ist.pl/kontakt/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 734 620,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 351 417,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: „Zakup licencji oprogramowania do Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.11.2019
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
E-mail: biuro@integratedsolutions.pl
Tel.: +48 514821816
Faks: +48 225563992
Adres internetowy: https://integratedsolutions.pl/kontakt/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 211 350,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 380 100,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: „Zakup urządzeń do pomiarów sieci teleinformatycznej dla Komendy Głównej Straży Granicznej” – postępowanie unieważniono w tej części
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. W części 6 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ w terminie wyznaczonym do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do Zamawiającego na nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację części 6 zamówienia. Zamawiający nie skorzystał z prawa określonego w art. 131j ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, tj. do zawieszenia postępowania w tej części i ponownego opublikowania ogłoszenia na ww. część zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert: 1) część 1 zamówienia: a) cena – 60 %, b) dodatkowa przestrzeń dyskowa – 40 %; 2) część 2 zamówienia: a) cena – 60 %, b) czas naprawy – 20 %; c) gwarancja i wsparcie techniczne – 20 %; 3) część 3 zamówienia: a) cena – 60 %, b) czas naprawy – 20 %; c) gwarancja i wsparcie techniczne – 20 %; 4) część 4 zamówienia: cena - 60 %, b) czas naprawy – 20 %, c) gwarancja i wsparcie techniczne – 20 %; 5) część 5 zamówienia: a) cena – 60 %, b) odnowienie wskazanych przez Zamawiającego licencji na kolejne 12 miesięcy – 25 %, c) zaoferowanie wskazanych przez Zamawiającego licencji dla maksymalnie 100 programistów (up to 100 developers) – 15 %; 6) część 6 zamówienia: a) cena – 60 %, b) czas naprawy – 15 %,
c) gwarancja i wsparcie techniczne – 15 %, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy – 10 %
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2019