Bauleistung - 573204-2020

27/11/2020    S232

Bulgarien-Sofia: Bau von Unterwerken

2020/S 232-573204

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 175201304
Postanschrift: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Elena Zhekova Mavrova
E-Mail: e.mavrova@eso.bg
Telefon: +359 9691352
Fax: +359 9626189
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eso.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/83982
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/83982
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществуващото положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфраструктура в подстанции, част от електропреносната мрежа

Referenznummer der Bekanntmachung: ЦУ/2020/103
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232220 Bau von Unterwerken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Сключване на рамково споразумение за всяка обособена позиция поотделно с до 5 (пет) потенциални изпълнители за изпълнение на комплексни дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществ. положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфраструктура в подстанции, част от електропрен. мрежа. За всяка от обособените позиции възложителят си запазва правото да сключи рамково споразумение с всички лица, които са класирани, в случай че те са по-малко от пет.

Когато рамковото споразумение е сключено с 1 лице или с повече от 1 лице, за сключването на конкретен договор за отделен обект, който се възлага по рамковото споразумение, възложителят или негово упълномощено лице провежда вътрешен конкурентен избор, като изпраща писмена покана за участие до всички лица, с които има сключено рамково споразумение, на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

Вътрешен конкурентен избор по всяка от обособените позиции се провежда въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 160 000 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществ. положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфраструкт. в подст. с уредби 110 kV, част от електропрен. мрежа

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232220 Bau von Unterwerken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Електрически подстанции с уредби 110 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва изпълнение на комплексни дейности по възстановяване експлоатационното състояние, промяна на съществуващото положение и/или изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура в подстанции с уредби 110 kV, част от електропреносната мрежа, включващи работи по заземителна и мълниезащитна инсталации; портални конструкции в открита разпределителна уредба; опорни конструкции за монтаж на съоръжения (масички) и за монтаж на твърди шинни системи; стоманобетонни ивични фундаменти и котловани за силови трансформатори, реактори, трансформатори собствени нужди; трансформаторни противопожарни стени; пътища, пътни подходи и площадки; ВиК инсталации и съоръжения; пожарогасителна инсталация; огради; линейни апаратни сгради за управление; командно-административни сгради; закрити разпределителни уредби и/или комплектни разпределителни устройства; първична и вторична комутация на съоръжения високо напрежение; измерване на електрическа енергия; телемеханика, телеизмерване и телеуправление; работно (ремонтно), охранно и аварийно осветление; собствени нужди постоянно напрежение; собствени нужди променливо напрежение. По рамковото споразумение може да се възлага и изграждане на изцяло нови подстанции. Описаните видове работи показват очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За всяка конкретна поръчка, възложена по реда на това рамково споразумение ще бъдат посочени конкретна техническа спецификация и точен обем дейности.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 120 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят има право, по своя преценка, когато прецени за необходимо, да включи в договора клауза/и за възлагане на опции при изпълнение на СМР за конкретен обект/строеж. Опциите представляват очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или количества, без да задължават възложителя да ги възложи. Опциите се уреждат, обявяват и реализират по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

В договор за конкретния обект (и в документацията за участие) се посочват всички клаузи относно опциите, като съответните допълнителни комплексни дейности или части от тях задължително са по предмета на конкретната обществена поръчка и по предмета на рамковото споразумение.

Възлагане, изпълнение и заплащане на опции, възложени по конкретен договор въз основа на рамковото споразумение не може да бъде в размер над 10 % (десет на сто) от общата цена на договора.

Допълнителното споразумение за възлагане на опции по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП задължително включва пълно и точно описание на опциите, които трябва да се изпълнят, тяхната стойност, както и начина, условията и срокът за заплащане, срокът за изпълнението им, изискване за изменена/ нова гаранция за изпълнение и изменена/ нова застраховката по чл. 173 ЗУТ, приведени в съответствие с новите стойност и срок (ако е необходимо), както и начина на приемане на изпълнението. Това допълнително споразумение не може да изменя други условия по договора за обществена поръчка и/или рамковото споразумение. С Допълнителното споразумение за възлагане на опции по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, не може да се изменя предметът на рамковото споразумение и на конкретния договор.

Опциите са включени при определяне на прогнозната стойност на всяка обособена позиция и представляват 10 % (десет на сто) от тази стойност. Възложителят не може към настоящия момент да опише конкретно опциите, тъй като няма възлагане на строителство за конкретен обект, съответно, не е възможно да се прецени, дали такива и кога ще бъдат необходими.

Ако възложителят прецени да заложи конкретни количества и видове дейности като опции (които задължително са по предмета на рамковото споразумение и по предмета на изпълнение на конкретен обект) ще се посочват в в поканата и документацията за обществената поръчка при провеждане на вътрешния конкурентен избор.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Към момента на откриване на процедурата възложителят не предвижда възлагане на общ. поръчки по настоящата процедура, които да са във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европ. съюз. В случай че възникне такава необходимост, то в поканата за провеждане на вътр. конкурентен избор ще се идентифицира номерът, името на проекта и програмата, от която е получено финансирането.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълн. на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществ. положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфрастр. в подст. с уредби 220 kV и 400 kV, част от електропрен. мрежа

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232220 Bau von Unterwerken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Електрически подстанции с уредби 220 кV и 400 кV, обслужвани от ЕСО ЕАД на Р България, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място на изпълнение.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва изпълнение на комплексни дейности по възстановяване експлоатационното състояние, промяна на съществуващото положение и/или изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура в подстанции с уредби 220 kV и 400 kV, част от електропреносната мрежа, включващи работи по заземителна и мълниезащитна инсталации; портални конструкции в открита разпределителна уредба; опорни конструкции за монтаж на съоръжения (масички) и за монтаж на твърди шинни системи; стоманобетонни ивични фундаменти и котловани за силови трансформатори, реактори, трансформатори собствени нужди; трансформаторни противопожарни стени; пътища, пътни подходи и площадки; ВиК инсталации и съоръжения; пожарогасителна инсталация; огради; линейни апаратни сгради за управление; командно-административни сгради; закрити разпределителни уредби и/или комплектни разпределителни устройства; първична и вторична комутация на съоръжения високо напрежение; измерване на електрическа енергия; телемеханика, телеизмерване и телеуправление; работно (ремонтно), охранно и аварийно осветление; собствени нужди постоянно напрежение; собствени нужди променливо напрежение. По рамковото споразумение може да се възлага и изграждане на изцяло нови подстанции. Описаните видове работи показват очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За всяка конкретна поръчка, възложена по реда на това рамково споразумение ще бъдат посочени конкретна техническа спецификация и точен обем дейности.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят има право, по своя преценка, когато прецени за необходимо, да включи в договора клауза/и за възлагане на опции при изпълнение на СМР за конкретен обект/строеж. Опциите представляват очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или количества, без да задължават възложителя да ги възложи. Опциите се уреждат, обявяват и реализират по реда на чл.116, ал.1, т.1 ЗОП.

В договор за конкретния обект (и в документацията за участие) се посочват всички клаузи относно опциите, като съответните допълнителни комплексни дейности или части от тях задължително са по предмета на конкретната обществена поръчка и по предмета на рамковото споразумение.

Възлагане, изпълнение и заплащане на опции, възложени по конкретен договор въз основа на рамковото споразумение не може да бъде в размер над 10 % (десет на сто) от общата цена на договора.

Допълнителното споразумение за възлагане на опции по чл. 116, ал.1, т.1 ЗОП задължително включва пълно и точно описание на опциите, които трябва да се изпълнят, тяхната стойност, както и начина, условията и срокът за заплащане, срокът за изпълнението им, изискване за изменена/ нова гаранция за изпълнение и изменена/ нова застраховката по чл. 173 ЗУТ, приведени в съответствие с новите стойност и срок (ако е необходимо), както и начина на приемане на изпълнението. Това допълнително споразумение не може да изменя други условия по договора за обществена поръчка и/или рамковото споразумение. С Допълнителното споразумение за възлагане на опции по чл. 116, ал.1, т.1 ЗОП, не може да се изменя предметът на рамковото споразумение и на конкретния договор.

Опциите са включени при определяне на прогнозната стойност на всяка обособена позиция и представляват 10 % (десет на сто) от тази стойност. Възложителят не може към настоящия момент да опише конкретно опциите, тъй като няма възлагане на строителство за конкретен обект, съответно, не е възможно да се прецени, дали такива и кога ще бъдат необходими.

Ако възложителят прецени да заложи конкретни количества и видове дейности като опции (които задължително са по предмета на рамковото споразумение и по предмета на изпълнение на конкретен обект) ще се посочват в в поканата и документацията за обществената поръчка при провеждане на вътрешния конкурентен избор.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Към момента на откриване на процедурата Възложителят не предвижда възлагане на общ. поръчки по настоящата процедура, които да са във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европ. съюз. В случай, че възникне такава необходимост, то в поканата за провеждане на вътр. конкурентен избор ще се идентифицира номера, името на проекта и програмата от която е получено финансирането.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците в Обособена позиция № 1 следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от трета група, първа или втора категория. Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС в трета група — строежи от първа или втора категория и валиден контролен талон.

Участниците в Обособена позиция № 2 следва да са вписани в ЦПРС към Камарата на строителите в България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от трета група, първа категория.

Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС в трета група — строежи от първа категория и валиден контролен талон.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. Документите, с които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да се изискат по всяко време от участниците, след отваряне на подадените оферти, по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Доказва се с представянето на заверено копие от застраховка „Професионална отговорност“ за строител, валидна към датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години.

Съгласно § 2, т. 66 допълнителните разпоредби към ЗОП, „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството. Доказва се с документ/и съгласно чл. 62 от ЗОП.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите (когато е приложимо), ако има такива. Документите, с които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да се изискат по всяко време от участниците, след отваряне на подадените оферти, по реда на чл. 67, ал.5 от ЗОП.

В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то общият оборот, реализиран за последните три приключили финансови години, не представлява сума от минимално изискуемия общ оборот по всяка от обособените позиции.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

За обособена позиция № 1:

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно изискването на чл. 171 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие за строежи втора категория съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 приключили финансови години в размер на 120 000 000 BGN.

За обособена позиция № 2:

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно изискването на чл. 171 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие за строежи първа категория съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 приключили финансови години в размер на 80 000 000 BGN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 6 (шест) години от датата на подаване на офертата. Мотиви: Обемът, сложността и специфичните видове комплексни дейности, предмет на настоящата поръчка, обуславят прилагането на чл. 63, ал. 2 от ЗОП. Възложителят ще приема за опит на участниците в обществената поръчка строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета и обема на обособената позиция, изпълнено през последните шест години, считано от датата на подаване на офертата. По този начин се разширява кръга на заинтересованите лица и се постига равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция.

*Под строителство, включващо дейности с предмет и обем, сходен с предмета и обема на всяка обособена позиция се разбира: Изграждане на нови и/или реконструкция на най-малко 5 броя съществуващи присъединения в открита/и разпределителна/и уредба/и (ОРУ) с напрежение 110 kV или по-високо и обхват (за всяко присъединение), изпълнени с конвенционални съоръжения (прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори - не се приемат модулни конструкции) и включващ най-малко дейности по:

• част строително-конструктивна (в т.ч. изграждане на нови портални** и/или опорни*** конструкции);

• част електрическа – първична и вторична комутация, които задължително включват дейности по изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация с издадено разрешение за ползване. Извършване на частична подмяна на съоръжения, шкафове и табла не се приема за строителство, включващо дейности с предмет и обем сходен с предмета на поръчката.

**Под „портални конструкции” следва да се разбира конструкции, разположени в открита разпределителна уредба, които са предназначени за монтаж на гъвкава шинна система, изградена от алуминиево – стоманен или меден проводник, или за връзка на съоръженията от изводно поле на подстанцията с първия стълб на електропровода, или за преминаване на проводници над пътя, или друго идентично предназначение. Конструкции служещи за монтаж/укрепване на кабели/кабелни глави няма да бъдат приемани.

***Под „опорни конструкции” следва да се разбира конструкции, които служат за монтаж на съоръжения или подпорни изолатори за тръбна шинна система в открита разпределителна уредба.

Доказва се със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата

3. Участниците следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Доказва се със списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

4. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.Доказва се с декларация-списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

5. Участниците следва да разполагат с организация, включена или не в тяхната структура, в съответствие с чл. 63, ал.1, т.2 ЗОП. Доказва се със списък на организациите, включени или не в структурата на участника, които са акредитиран орган за контрол от вид „С“ или вид „А, съгласно стандарт БДС ISO/IES 17020 или еквивалентен.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 6 (шест) години от датата на подаване на офертата. *Под строителство, включващо дейности с предмет и обем, сходен с предмета и обема на всяка обособена позиция се разбира: Изграждане на нови и/или реконструкция на най-малко 5 броя съществуващи присъединения в открита/-и разпределителна/-и уредба/-и (ОРУ) с напрежение 110 kV или по-високо и обхват (за всяко присъединение), изпълнени с конвенционални съоръжения (прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори - не се приемат модулни конструкции) и включващ най-малко дейности по: • част строително-конструктивна (в т.ч. изграждане на нови портални** и/или опорни*** конструкции); • част електрическа – първична и вторична комутация, които задължително включват дейности по изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация с издадено разрешение за ползване. Извършване на частична подмяна на съоръжения, шкафове и табла не се приема за строителство, включващо дейности с предмет и обем сходен с предмета на поръчката. **Под „портални конструкции” следва да се разбира конструкции, разположени в открита разпределителна уредба, които са предназначени за монтаж на гъвкава шинна система, изградена от алуминиево – стоманен или меден проводник, или за връзка на съоръженията от изводно поле на подстанцията с първия стълб на електропровода, или за преминаване на проводници над пътя, или друго идентично предназначение. Конструкции служещи за монтаж/укрепване на кабели/кабелни глави няма да бъдат приемани. ***Под „опорни конструкции” следва да се разбира конструкции, които служат за монтаж на съоръжения или подпорни изолатори за тръбна шинна система в открита разпределителна уредба.

Изискването не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции

2. Участниците следва да разполагат със следния персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

2.1. Най-малко 6 (шест) бригади, с които ще се изпълнява строителството, всяка от които с по минимум 10 (десет) човека. Във всяка една от шестте бригади следва да са включени:

2.1.1. минимум 1 (едно) лице, притежаващо пета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

2.1.2. минимум 1 (едно) лице, притежаващо четвърта квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

2.1.3. минимум 5 (пет) лица, притежаващи трета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ

2.1.4. минимум 3 (три) лица, притежаващи втора квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ

2.2. В общия състав на шестте бригади следва да има най-малко 3 лица, притежаващи правоспособност по електродъгово заваряване.

Изискванията по т.2 не се прилагат кумулативно при участие за двете обособени позиции.

3. Участниците следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката от най – малко шест лица, от които:

3.1. Най – малко три лица с професионална квалификация "строителен инженер" или с професионална квалификация „Строителен техник“ или еквивалентни, притежаващи пета квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ

Продължава в раздел VI.3.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

За подаване на оферта за всяка от обособените позиции се изисква задължителен оглед на обекти на възложителя съгласно реда и условията, посочени в документацията, раздел II, т. II.5, т. 4.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Гаранцията за изпълнение на конкретен договор е в размер на 5 (пет) на сто от стойността на конкретния договор, като възложителят може във вътрешния конкурентен избор да определи по-нисък размер. Размерът на гаранцията за изпълнение се посочва в поканата за провеждане на вътрешния конкурентен избор и се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД,

— банкова гаранция със срок на валидност съгласно договора в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на конкретна обществена поръчка

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Условията и редът за плащане ще се уреждат в конкретния договор, възлаган по рамковото споразумение. Редът и условията за директно разплащане с подизпълнители са съгласно условията на конкретния договор и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 7—10 от ЗОП.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/ или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/01/2021
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължава от раздел III.1.3: 3.2. Най–малко три лица с квалификация "електроинженер" или с професионална квалификация„ Електротехник“ и/ или „Електромонтьор“ или еквивалентни, притежаващи пета кв. група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Всяко от лицата по т. 3.1 и т.3.2 следва да притежава професионален опит в техническото ръководство на най-малко три обекта, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката (независимо, кога е изпълнено строителството).

Идентичен обект – е обект, съгласно техническите спецификации. За обект сходен с предмета на поръчката се приема обект, съгласно определението за обект, сходен с предмета на поръчката, посочено в т.1 на раздел III.1.3.

3.3. Извън състава на лицата по т.3.1 и т.3.2, участниците следва да разполагат най-малко с 1 (едно) лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

3.4. Извън състава на лицата по т.3.1, т.3.2 и т.3.3, участниците следва да разполагат най-малко с 1 (едно) лице, което да изпълнява контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, по смисъла на чл. 15, ал.1, т.4, б. „в“ от ЗКС, преминало ежегодно обучение по безопасност и здраве, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-07-2/2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изискванията по т. 3 не се прилагат кумулативно при участие за двете обособени позиции.

Забележка: В случаите, когато документ/и за доказване на проф. квалиф. / образование не е издаден от учебно заведение в Р България, този/тези документ/и, в приложимите съгласно нормативен акт случаи, се представят в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, и/или, съответно, Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, или съгласно посочените в друг нормативен акт случаи.

4. Участниците следва да разполагат най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: Кран с товароподемност равна или по-голяма от 30 т. – 1 бр.; Автовишка с дължина на стрелата мин. 26 м – 1 бр.;Автовишка с дължина на стрелата мин. 16 м – 2 бр.; Самосвал – 3 бр.; Багер – 3 бр.; Минибагер – 2 бр.; Бордови камион с товароносимостминимум 10 тона. – 2бр.

Изискванията по т. 4 не се прилагат кумулативно при участие за двете обособени позиции.

5. Участниците следва да разполагат с най-малко една организация - орган за контрол от вид „А“ или вид „С“, включена или не в неговата структура, акредитирана, съгласно БДС EN ISO/IES 17020 или еквивалентен, с обхват, включващ контрол на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V. Изискването по т. 5 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите, с които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да се изискат по всяко време от участниците, след отваряне на подадените оферти, по реда на чл. 67, ал.5 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/11/2020